SFS 2010:802 Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

100802.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1206) om
fristående skolor och viss enskild verksamhet inom
skolområdet;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1996:1206) om friståen-

de skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet

2

dels att 1 kap. 1 a och 2 §§, 1 a kap. 1 a och 2 §§ samt 2 kap. 1 a och 2 §§

ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 1 kap. 1 a §, tidigare 1 kap. 4 b och 5 §§,

1 a kap. 1 a § samt tidigare 1 a kap. 8 a och 9 §§ och 2 kap. 5, 10 och 11 §§
ska utgå,

dels att 1 a kap. 7 §, 2 a kap. 2 och 4 §§, 3 kap. 2 § samt 4 kap. 2, 5 och

7 §§ ska ha följande lydelse.

1 a kap.

7 §

3

Statens skolinspektion får efter ansökan besluta att en fristående skola

anordnar prövning och utfärdar betyg enligt de bestämmelser som gäller för
motsvarande skolform inom det offentliga skolväsendet. Ansökan får över-
föras elektroniskt till Skolinspektionen. Skolinspektionen får meddela före-
skrifter om elektronisk överföring av en ansökan och om elektronisk signa-
tur.

En fristående skola som har fått medgivande enligt första stycket ska

tillämpa 7 kap. grundskoleförordningen (1994:1194) respektive 7 kap. sär-
skoleförordningen (1995:206).

2 a kap.

2 §

4

En ansökan om rätt till bidrag till en skola ska lämnas in till Statens

skolinspektion. Ansökan får överföras elektroniskt till Skolinspektionen.

1 Jfr prop. 2009/10:157, bet. 2009/10:UbU22, rskr. 2009/10:322.

2 Förordningen omtryckt 2002:395.
Senaste lydelse av
1 kap. 1 a § 2008:623

1 a kap. 2 § 2008:623

1 kap. 2 § 2008:623

2 kap. 1 a § 2008:623

1 a kap. 1 a § 2008:623

2 kap. 2 § 2008:623.

3 Senaste lydelse 2008:623.

4 Senaste lydelse 2008:623.

SFS 2010:802

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:802

4 §

5

Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om elektronisk överfö-

ring av en ansökan och om elektronisk signatur samt de andra föreskrifter
som behövs för verkställigheten av 2 och 3 §§.

3 kap.

2 §

6

En ansökan om enbart statlig tillsyn ska lämnas in till Statens skolin-

spektion senast den 31 mars kalenderåret före det läsår tillsynen ska börja.
Ansökan får överföras elektroniskt till Skolinspektionen.

Skolinspektionen får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en

ansökan och om elektronisk signatur.

4 kap.

2 §

7

Om ytterligare resurser ges till den kommunala verksamheten under

budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de fristående skolorna och den
enskilda verksamheten.

I de fall då kommunen minskar ersättningen till motsvarande kommunal

verksamhet får bidrag till fristående skolor och annan enskild verksamhet
minskas i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under bud-
getåret sätts ner.

När en kommun beslutar om bidrag till en enskild verksamhet, ska den ta

hänsyn till om och i så fall vilka avgifter som tas ut i den kommunala verk-
samheten och i den enskilda verksamheten.

5 §

8

Enligt 2 a kap. 17 a § skollagen (1985:1100) gäller särskilda ersätt-

ningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Vid tillämp-
ningen av 2 a kap. 17 a § skollagen ska ersättning för

1. omsorg och pedagogisk verksamhet avse kostnader för förskolechef

och andra anställda med ledningsuppgifter, personal i den pedagogiska verk-
samheten och omsorgen samt kompetensutveckling av personalen och lik-
nande kostnader,

2. pedagogiskt material och utrustning avse kostnader för lek- och lärpro-

dukter, maskiner som används i verksamheten, studiebesök och liknande
kostnader, och

3. administration avse administrativa kostnader, som ska beräknas till tre

procent av grundbeloppet för förskolor och fritidshem och en procent av
grundbeloppet för pedagogisk omsorg.

För övriga kostnadsslag ska 4 § 4, 6 och 7 tillämpas på motsvarande sätt.

7 §

9

Ersättning för lokalkostnader enligt 4 § 7 ska motsvara kommunens

genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet.

Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället

högst motsvara den fristående skolans eller den enskilda verksamhetens fak-

5 Senaste lydelse 2008:623.

6 Senaste lydelse 2008:623.

7 Senaste lydelse 2009:672.

8 Senaste lydelse 2009:672.

9 Senaste lydelse 2009:672.

background image

3

SFS 2010:802

tiska kostnader om dessa kostnader är skäliga. Vid skälighetsprövningen ska
hänsyn tas till intresset av att skolor och verksamheter kan etableras.

1. Denna förordning träder i kraft den 28 juli 2010.
2. Bestämmelserna i 4 kap. 2 § andra stycket och 4 kap. 5 § om pedago-

gisk omsorg tillämpas första gången på bidrag för kalenderåret 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010