SFS 2010:803 Förordning om Statens skolinspektions prövning i vissa fall av utbildning med enskild huvudman

100803.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om Statens skolinspektions prövning i vissa fall av
utbildning med enskild huvudman;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning gäller vid Statens skolinspektions prövning av

ansökningar om godkännande som enskild huvudman inom skolväsendet.

Den gäller även vid prövning av ansökningar som när de gjordes avsåg

godkännande av eller förklaring om rätt till bidrag för en fristående skola
som motsvarar en skolform inom det offentliga skolväsendet enligt skolla-
gen (1985:1100).

2 §

En ansökan om godkännande som enskild huvudman för en förskole-

klass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska
lämnas in till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan
utbildningen ska starta. Ansökan får överföras elektroniskt till Skolinspek-
tionen.

Skolinspektionen får meddela närmare föreskrifter om innehållet i en

ansökan enligt första stycket. Skolinspektionen får även meddela föreskrifter
om elektronisk överföring av en ansökan och om elektronisk signatur.

3 §

Innan Statens skolinspektion avgör ett ärende om godkännande som

enskild huvudman för en förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymna-
sieskola eller gymnasiesärskola ska Skolinspektionen ge den kommun där
utbildningen ska bedrivas tillfälle att yttra sig. När det gäller godkännande
som enskild huvudman för en gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska
även de närliggande kommuner som kan antas bli berörda av en etablering
ges tillfälle att yttra sig över ansökan.

När en kommun yttrar sig bör den bifoga en konsekvensbeskrivning till

sitt yttrande.

4 §

Statens skolinspektions beslut i ärendet om godkännande ska om möj-

ligt fattas före den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första

gången på ansökningar för utbildning som ska starta tidigast höstterminen
2011. Bestämmelsen i 4 § ska dock tillämpas första gången vid prövning av
utbildning som ska starta höstterminen 2012.

SFS 2010:803

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:803

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)