SFS 2010:804 Förordning om ändring i förordningen (2003:120) om elcertifikat

100804.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:120) om
elcertifikat;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:120) om elcertifi-

kat

dels att 9 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande ly-

delse.

9 §

1

Om inmatningen från en produktionsanläggning sker till ett elnät som

används utan stöd av nätkoncession, ska anläggningens innehavare mäta
mängden inmatad el under varje timme och rapportera den certifikatberätti-
gande elproduktionen till Affärsverket svenska kraftnät.

Om elproduktionen i en anläggning sker med biobränsle som avses i 4 §

eller med torv, med användning av olika tekniska utrustningar eller om i ett
annat fall endast en del av elproduktionen i en anläggning berättigar till
elcertifikat, ska anläggningens innehavare särskilt beräkna och rapportera
sådan elproduktion till Affärsverket svenska kraftnät.

Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om hur mät-

ning, beräkning och rapportering enligt första och andra styckena ska göras.

Föreskrifter om mätning och rapportering av certifikatberättigande elpro-

duktion för inmatning från produktionsanläggningar som sker till ett elnät
som omfattas av nätkoncession finns i 9 § förordningen (1999:716) om mät-
ning, beräkning och rapportering av överförd el.

9 a §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll meddelar föreskrifter

om krav på och kontroll av mätutrustning och utövar tillsyn över efterlevna-
den av sådana föreskrifter i enlighet med vad som följer av lagen
(1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:645. �ndringen innebär bl.a. att fjärde och femte styckena upp-
hävs.

SFS 2010:804

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010