SFS 2010:805 Förordning om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

100805.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i naturgasförordningen (2006:1043);

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 18 och 20 §§ naturgasförordningen (2006:1043)

ska ha följande lydelse.

18 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll meddelar föreskrifter

om krav på och kontroll av mätutrustning och utövar tillsyn över efterlev-
naden av sådana föreskrifter i enlighet med vad som följer av lagen
(1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.

20 §

1

Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1. offentliggörande av metoder enligt 6 kap. 1 a § andra stycket natur-

gaslagen (2005:403),

2. utformningen av överföringstariffer enligt 6 kap. 3 § naturgaslagen, och
3. offentliggörande av tariffer enligt 6 kap. 4 § första stycket naturgas-

lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:1321.

SFS 2010:805

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010