SFS 2010:806 Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

100806.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1119) med
instruktion för Affärsverket svenska kraftnät;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1119) med instruktion

för Affärsverket svenska kraftnät ska ha följande lydelse.

3 §

1

Svenska kraftnät ska också

1. bygga ut stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska lönsamhets-

bedömningar,

2. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet

enligt ellagen (1997:857) och förordningen (1994:1806) om systemansvaret
för el,

3. främja konkurrensen på el- och naturgasmarknaderna,
4. främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av bety-

delse för verksamheten,

5. svara för beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsområde under

kris- eller krigsförhållanden,

6. bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,
7. främja dammsäkerheten i landet,
8. bygga ut, installera och förvalta ledningar för elektronisk kommunika-

tion, främst på stamnätet, samt upplåta nätkapacitet i dessa,

9. svara för uppgifter som följer av att verket är kontoförande myndighet

enligt lagen (2003:113) om elcertifikat,

10. som kontoföringsmyndighet handlägga frågor om ursprungsgarantier

enligt lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el,

11. bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet och

löpande förmedla information om effekttillgång till marknadens aktörer,

12. inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut för-

nybar elproduktion underlättas,

13. årligen till regeringen redovisa sitt arbete som systemansvarig myn-

dighet för naturgas, särskilt uppgifter om förhållanden av betydelse för
utvärdering av gasmarknadsreformen,

14. samråda med Energimarknadsinspektionen vid utförande av inspek-

tionens uppdrag att utarbeta en årlig rapport om försörjningstryggheten för
naturgas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den
26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas
och om upphävande av direktiv 98/30/EG,

1 Senaste lydelse 2008:1331.

SFS 2010:806

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:806

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

15. samråda med Statens energimyndighet vid utförande av myndighetens

uppdrag om årlig rapportering enligt Rådets direktiv 2004/67/EG av den
26 april 2004 om åtgärder för att säkerställa en tryggad naturgasförsörjning,

16. årligen senast den 10 januari, den 10 april, den 10 juli samt den

10 oktober redovisa statistiska uppgifter om elimport från tredje land för fö-
regående kvartal enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG
av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el
och om upphävande av direktiv 96/92/EG, senast ändrat genom Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2008/3/EG, och

17. se till att de regelverk och rutiner som affärsverket disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

;