SFS 2010:807 Förordning om ändring i förordningen (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet

100807.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1153) med <br/>instruktion f�r Statens energimyndighet;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:323px;white-space:nowrap" class="ft13">1 i fr�ga om f�rordningen (2007:1153) med in-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">struktion f�r Statens energimyndighet </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 1 och 2 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 21 � ska lyda Till�mpligheten av vissa f�r-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ordningar,</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 22 �, av f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">delse.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:559px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens energimyndighet �r f�rvaltningsmyndighet f�r fr�gor om an-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">v�ndning och tillf�rsel av energi.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska verka f�r att p� kort och l�ng sikt trygga tillg�ngen p� el</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">och annan energi p� med omv�rlden konkurrenskraftiga villkor. Myndighe-<br/>ten ska vidare inom sitt verksamhetsomr�de verka f�r en effektiv och h�llbar<br/>energianv�ndning och en kostnadseffektiv energif�rs�rjning, b�da med en<br/>l�g negativ inverkan p� h�lsa, milj� och klimat. Myndigheten ska bidra till<br/>omst�llningen till ett ekologiskt uth�lligt energisystem. Str�nga krav ska<br/>st�llas p� s�kerhet och omsorg om h�lsa och milj� vid omvandling och ut-<br/>veckling av all energiteknik.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska verka f�r att de av riksdagen antagna energipolitiska</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">m�len till �r 2020 ska uppn�s.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska i sitt arbete bidra till att de av riksdagen antagna milj�-</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">kvalitetsm�len som �r relevanta f�r energisektorn uppfylls, med s�rskilt fo-<br/>kus p� milj�m�len begr�nsad klimatp�verkan, god bebyggd milj�, frisk luft,<br/>bara naturlig f�rsurning, levande sj�ar och vattendrag och storslagen fj�ll-<br/>milj�.</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:877px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens energimyndighet ska</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. verka f�r rationell tillf�rsel, omvandling, distribution och anv�ndning</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">av energi,</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. samordna arbetet med omst�llningen av energisystemet och verka f�r</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">en �kad anv�ndning av f�rnybara energik�llor, s�rskilt vindkraft,</p> <p style="position:absolute;top:988px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om<br/>fr�mjande av anv�ndningen av energi fr�n f�rnybara energik�llor och om �ndring och<br/>ett senare upph�vande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, <br/>5.6. 2009, s. 16, Celex 32009L0028). </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2008:1070.</p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2008:1070.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:807</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:807</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. inom sitt verksamhetsomr�de fr�mja forskning, utveckling, demonstra-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">tion, innovation, aff�rsutveckling och kommersialisering, marknadsintro-<br/>duktion av ny teknik och nya tj�nster samt nyttigg�rande av resultat fr�n s�-<br/>dan verksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. vara tillsynsmyndighet f�r naturgasf�rs�rjning enligt 8 a kap. natur-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">gaslagen (2005:403),</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. utarbeta underlag f�r utv�rdering och ompr�vning av de samlade ener-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">gipolitiska programmen,</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">6. bevaka energimarknadernas och energisystemets utveckling och s�r-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">skilt energiomvandlingens och energianv�ndningens inverkan p� och bety-<br/>delse f�r milj� och klimat samt n�ringslivets konkurrenskraft och den eko-<br/>nomiska tillv�xten,</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">7. f�lja den internationella utvecklingen inom verksamhetsomr�det och</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">fr�mja svenskt deltagande i internationellt samarbete,</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">8. ansvara f�r officiell statistik i enlighet med vad som anges i f�rordning-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">en (2001:100) om den officiella statistiken,</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">9. bevaka att Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 106/2008</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">av den 15 januari 2008 om ett gemenskapsprogram f�r energieffektivitets-<br/>m�rkning av kontorsutrustning f�ljs,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">10. f�r Sveriges r�kning, som nationell expertmyndighet f�r de projektba-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">serade mekanismerna gemensamt genomf�rande och ren utveckling, ansvara<br/>f�r att formellt godk�nna klimatprojekt i enlighet med beslut 16/CP.7 och<br/>17/CP.7 under F�renta nationernas ramkonvention om klimatf�r�ndring,</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">11. inom sin verksamhet f�r en effektiv energianv�ndning, beakta beho-</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">ven av funktionalitet, hanterbarhet och andra konsumentaspekter vid utform-<br/>ning av m�rkning och tekniska standarder samt vid provning av energian-<br/>v�ndande utrustning,</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft25">12. ha ett s�rskilt sektorsansvar f�r milj�m�lsarbetet,<br/>13. tillsammans med Naturv�rdsverket delta i arbetet med att genomf�ra</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">och f�resl� f�rb�ttringar av systemet f�r handel med utsl�ppsr�tter,</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">14. medverka i och f�rv�rva utsl�ppsenheter fr�n projekt inom ramen f�r</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">Kyotoprotokollets projektbaserade flexibla mekanismer JI och CDM samt<br/>liknande marknadsbaserade flexibla mekanismer uppr�ttade under F�renta<br/>nationernas ramkonvention om klimatf�r�ndring eller inom ramen f�r beslu-<br/>tet om ansvarsf�rdelning inom EU,</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">15. medverka i genomf�randet av det regionala tillv�xtarbetet med ut-</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">g�ngspunkt i f�rordningen (2007:713) om regionalt tillv�xtarbete och i en-<br/>lighet med prioriteringarna i En nationell strategi f�r regional konkurrens-<br/>kraft, entrepren�rskap och syssels�ttning 20072013, </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">16. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar �ver �r</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kostnadseffektiva och enkla f�r medborgare och f�retag, och</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">17. ha ett samlat ansvar f�r information och f�r att ta fram underlag i</p> <p style="position:absolute;top:909px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">enlighet med vad som anges i Europaparlamentets och r�dets direktiv<br/>2009/28/EG om fr�mjande av anv�ndningen av energi fr�n f�rnybara energi-<br/>k�llor och om �ndring och ett senare upph�vande av direktiven 2001/77/EG<br/>och 2003/30/EG</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:372px;white-space:nowrap" class="ft22">4.</p> <p style="position:absolute;top:997px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">4 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16, (Celex 32009L0028).</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:807</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Statens energimyndighet ska till�mpa internrevisionsf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">(2006:1228).</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 december 2010. <br/>2. Best�mmelsen i 22 � till�mpas f�rsta g�ngen f�r verksamhets�ret 2011.</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft33">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1153) med
instruktion f�r Statens energimyndighet;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Regeringen f�reskriver

1 i fr�ga om f�rordningen (2007:1153) med in-

struktion f�r Statens energimyndighet

dels att 1 och 2 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 21 � ska lyda Till�mpligheten av vissa f�r-

ordningar,

dels att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 22 �, av f�ljande ly-

delse.

1 �

2

Statens energimyndighet �r f�rvaltningsmyndighet f�r fr�gor om an-

v�ndning och tillf�rsel av energi.

Myndigheten ska verka f�r att p� kort och l�ng sikt trygga tillg�ngen p� el

och annan energi p� med omv�rlden konkurrenskraftiga villkor. Myndighe-
ten ska vidare inom sitt verksamhetsomr�de verka f�r en effektiv och h�llbar
energianv�ndning och en kostnadseffektiv energif�rs�rjning, b�da med en
l�g negativ inverkan p� h�lsa, milj� och klimat. Myndigheten ska bidra till
omst�llningen till ett ekologiskt uth�lligt energisystem. Str�nga krav ska
st�llas p� s�kerhet och omsorg om h�lsa och milj� vid omvandling och ut-
veckling av all energiteknik.

Myndigheten ska verka f�r att de av riksdagen antagna energipolitiska

m�len till �r 2020 ska uppn�s.

Myndigheten ska i sitt arbete bidra till att de av riksdagen antagna milj�-

kvalitetsm�len som �r relevanta f�r energisektorn uppfylls, med s�rskilt fo-
kus p� milj�m�len begr�nsad klimatp�verkan, god bebyggd milj�, frisk luft,
bara naturlig f�rsurning, levande sj�ar och vattendrag och storslagen fj�ll-
milj�.

2 �

3

Statens energimyndighet ska

1. verka f�r rationell tillf�rsel, omvandling, distribution och anv�ndning

av energi,

2. samordna arbetet med omst�llningen av energisystemet och verka f�r

en �kad anv�ndning av f�rnybara energik�llor, s�rskilt vindkraft,

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om
fr�mjande av anv�ndningen av energi fr�n f�rnybara energik�llor och om �ndring och
ett senare upph�vande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140,
5.6. 2009, s. 16, Celex 32009L0028).

2 Senaste lydelse 2008:1070.

3 Senaste lydelse 2008:1070.

SFS 2010:807

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:807

3. inom sitt verksamhetsomr�de fr�mja forskning, utveckling, demonstra-

tion, innovation, aff�rsutveckling och kommersialisering, marknadsintro-
duktion av ny teknik och nya tj�nster samt nyttigg�rande av resultat fr�n s�-
dan verksamhet,

4. vara tillsynsmyndighet f�r naturgasf�rs�rjning enligt 8 a kap. natur-

gaslagen (2005:403),

5. utarbeta underlag f�r utv�rdering och ompr�vning av de samlade ener-

gipolitiska programmen,

6. bevaka energimarknadernas och energisystemets utveckling och s�r-

skilt energiomvandlingens och energianv�ndningens inverkan p� och bety-
delse f�r milj� och klimat samt n�ringslivets konkurrenskraft och den eko-
nomiska tillv�xten,

7. f�lja den internationella utvecklingen inom verksamhetsomr�det och

fr�mja svenskt deltagande i internationellt samarbete,

8. ansvara f�r officiell statistik i enlighet med vad som anges i f�rordning-

en (2001:100) om den officiella statistiken,

9. bevaka att Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 106/2008

av den 15 januari 2008 om ett gemenskapsprogram f�r energieffektivitets-
m�rkning av kontorsutrustning f�ljs,

10. f�r Sveriges r�kning, som nationell expertmyndighet f�r de projektba-

serade mekanismerna gemensamt genomf�rande och ren utveckling, ansvara
f�r att formellt godk�nna klimatprojekt i enlighet med beslut 16/CP.7 och
17/CP.7 under F�renta nationernas ramkonvention om klimatf�r�ndring,

11. inom sin verksamhet f�r en effektiv energianv�ndning, beakta beho-

ven av funktionalitet, hanterbarhet och andra konsumentaspekter vid utform-
ning av m�rkning och tekniska standarder samt vid provning av energian-
v�ndande utrustning,

12. ha ett s�rskilt sektorsansvar f�r milj�m�lsarbetet,
13. tillsammans med Naturv�rdsverket delta i arbetet med att genomf�ra

och f�resl� f�rb�ttringar av systemet f�r handel med utsl�ppsr�tter,

14. medverka i och f�rv�rva utsl�ppsenheter fr�n projekt inom ramen f�r

Kyotoprotokollets projektbaserade flexibla mekanismer JI och CDM samt
liknande marknadsbaserade flexibla mekanismer uppr�ttade under F�renta
nationernas ramkonvention om klimatf�r�ndring eller inom ramen f�r beslu-
tet om ansvarsf�rdelning inom EU,

15. medverka i genomf�randet av det regionala tillv�xtarbetet med ut-

g�ngspunkt i f�rordningen (2007:713) om regionalt tillv�xtarbete och i en-
lighet med prioriteringarna i En nationell strategi f�r regional konkurrens-
kraft, entrepren�rskap och syssels�ttning 20072013,

16. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar �ver �r

kostnadseffektiva och enkla f�r medborgare och f�retag, och

17. ha ett samlat ansvar f�r information och f�r att ta fram underlag i

enlighet med vad som anges i Europaparlamentets och r�dets direktiv
2009/28/EG om fr�mjande av anv�ndningen av energi fr�n f�rnybara energi-
k�llor och om �ndring och ett senare upph�vande av direktiven 2001/77/EG
och 2003/30/EG

4.

4 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16, (Celex 32009L0028).

background image

3

SFS 2010:807

22 �

Statens energimyndighet ska till�mpa internrevisionsf�rordningen

(2006:1228).

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 december 2010.
2. Best�mmelsen i 22 � till�mpas f�rsta g�ngen f�r verksamhets�ret 2011.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;