SFS 2010:807 Förordning om ändring i förordningen (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet

100807.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1153) med
instruktion för Statens energimyndighet;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2007:1153) med in-

struktion för Statens energimyndighet

dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 21 § ska lyda ⬝Tillämpligheten av vissa för-

ordningar⬝,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 22 §, av följande ly-

delse.

1 §

2

Statens energimyndighet är förvaltningsmyndighet för frågor om an-

vändning och tillförsel av energi.

Myndigheten ska verka för att på kort och lång sikt trygga tillgången på el

och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Myndighe-
ten ska vidare inom sitt verksamhetsområde verka för en effektiv och hållbar
energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning, båda med en
låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Myndigheten ska bidra till
omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem. Stränga krav ska
ställas på säkerhet och omsorg om hälsa och miljö vid omvandling och ut-
veckling av all energiteknik.

Myndigheten ska verka för att de av riksdagen antagna energipolitiska

målen till år 2020 ska uppnås.

Myndigheten ska i sitt arbete bidra till att de av riksdagen antagna miljö-

kvalitetsmålen som är relevanta för energisektorn uppfylls, med särskilt fo-
kus på miljömålen begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö, frisk luft,
bara naturlig försurning, levande sjöar och vattendrag och storslagen fjäll-
miljö.

2 §

3

Statens energimyndighet ska

1. verka för rationell tillförsel, omvandling, distribution och användning

av energi,

2. samordna arbetet med omställningen av energisystemet och verka för

en ökad användning av förnybara energikällor, särskilt vindkraft,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om
främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och
ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140,
5.6. 2009, s. 16, Celex 32009L0028).

2 Senaste lydelse 2008:1070.

3 Senaste lydelse 2008:1070.

SFS 2010:807

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:807

3. inom sitt verksamhetsområde främja forskning, utveckling, demonstra-

tion, innovation, affärsutveckling och kommersialisering, marknadsintro-
duktion av ny teknik och nya tjänster samt nyttiggörande av resultat från så-
dan verksamhet,

4. vara tillsynsmyndighet för naturgasförsörjning enligt 8 a kap. natur-

gaslagen (2005:403),

5. utarbeta underlag för utvärdering och omprövning av de samlade ener-

gipolitiska programmen,

6. bevaka energimarknadernas och energisystemets utveckling och sär-

skilt energiomvandlingens och energianvändningens inverkan på och bety-
delse för miljö och klimat samt näringslivets konkurrenskraft och den eko-
nomiska tillväxten,

7. följa den internationella utvecklingen inom verksamhetsområdet och

främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,

8. ansvara för officiell statistik i enlighet med vad som anges i förordning-

en (2001:100) om den officiella statistiken,

9. bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008

av den 15 januari 2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitets-
märkning av kontorsutrustning följs,

10. för Sveriges räkning, som nationell expertmyndighet för de projektba-

serade mekanismerna gemensamt genomförande och ren utveckling, ansvara
för att formellt godkänna klimatprojekt i enlighet med beslut 16/CP.7 och
17/CP.7 under Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring,

11. inom sin verksamhet för en effektiv energianvändning, beakta beho-

ven av funktionalitet, hanterbarhet och andra konsumentaspekter vid utform-
ning av märkning och tekniska standarder samt vid provning av energian-
vändande utrustning,

12. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,
13. tillsammans med Naturvårdsverket delta i arbetet med att genomföra

och föreslå förbättringar av systemet för handel med utsläppsrätter,

14. medverka i och förvärva utsläppsenheter från projekt inom ramen för

Kyotoprotokollets projektbaserade flexibla mekanismer JI och CDM samt
liknande marknadsbaserade flexibla mekanismer upprättade under Förenta
nationernas ramkonvention om klimatförändring eller inom ramen för beslu-
tet om ansvarsfördelning inom EU,

15. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet med ut-

gångspunkt i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och i en-
lighet med prioriteringarna i En nationell strategi för regional konkurrens-
kraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007�2013,

16. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag, och

17. ha ett samlat ansvar för information och för att ta fram underlag i

enlighet med vad som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energi-
källor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG
och 2003/30/EG

4.

4 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16, (Celex 32009L0028).

background image

3

SFS 2010:807

22 §

Statens energimyndighet ska tillämpa internrevisionsförordningen

(2006:1228).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.
2. Bestämmelsen i 22 § tillämpas första gången för verksamhetsåret 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010