SFS 2010:808 Förordning om ändring i förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

100808.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:895)
med instruktion för Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2009:895) med instruktion

för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska ha följande lydelse.

13 §

Myndigheten ska utöva tillsyn och får meddela föreskrifter enligt

– lagen (1992:1119) om teknisk kontroll,
– förordningen (2005:894) om teknisk kontroll,
– lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon,
– förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon,
– förordningen (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision,
– yrkestrafikförordningen (1998:779),
– förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening, och
– förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2010:808

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010