SFS 2010:809 Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

100809.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1301)
om handläggning av skadeståndsanspråk mot
staten;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1995:1301) om handlägg-

ning av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.

4 §

1

Kammarkollegiet handlägger

1. anspråk på ersättning med stöd av
– 18 kap. 4 eller 4 a § eller 19 kap. 37 eller 38 § jordabalken,
– 51 eller 52 § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,
– 19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988),
– 22 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009),
– 5 kap. 1 eller 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek,
– 7 kap. 5 eller 6 § lagen (2003:113) om elcertifikat,
– 8 kap. 9 eller 10 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,
– 21 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, eller
– 18 § lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el,
– 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen (1972:207), om anspråket grundas på

ett påstående om fel eller försummelse vid handläggning av eller beslut i
inskrivningsärende enligt jordabalken eller vid utfärdande av pantbrev eller
annat bevis på grundval av innehållet i fastighetsregistrets inskrivningsdel,

2. ärenden som har överlämnats till Kammarkollegiet enligt 9 §, och
3. ärenden som ska handläggas av Kammarkollegiet på grund av en över-

enskommelse enligt 4 § förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters
riskhantering.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1000.

SFS 2010:809

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;