SFS 2010:813 Lag om konsulära katastrofinsatser;

100813.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om konsulära katastrofinsatser;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Staten ska genomföra en konsulär katastrofinsats för att bistå enskilda

när många människor med anknytning till Sverige drabbas vid en kris eller
en katastrof utomlands och behoven av evakuering och andra åtgärder med
hänsyn till händelsens karaktär, följder och omständigheterna i övrigt inte
kan tillgodoses på annat sätt och insatsen inte heller av något annat skäl
möter särskilda hinder.

2 §

Bestämmelser om katastrofmedicinska insatser utomlands finns i lagen

(2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands.

Vem som omfattas av en konsulär katastrofinsats

3 §

En konsulär katastrofinsats kan endast omfatta

1. svenska medborgare,
2. svenska medborgares utländska familjemedlemmar,
3. i Sverige bosatta utlänningar,
4. medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge samt deras familje-

medlemmar, i den utsträckning som följer av de konsulära skyldigheter som
Sverige har i förhållande till dessa länder i enlighet med artikel 34 i den
nordiska samarbetsöverenskommelsen den 23 mars 1962 mellan Sverige,
Danmark, Finland, Island och Norge (S� 1962:14 och S� 1974:31), och

5. medborgare i länderna inom Europeiska unionen, i den utsträckning

som följer av de konsulära skyldigheter som Sverige har i förhållande till
dessa länder i enlighet med EUF-fördraget.

Beslut om konsulär katastrofinsats

4 §

Regeringen beslutar i fråga om en konsulär katastrofinsats ska genom-

föras.

1 Prop. 2009/10:98, bet. 2009/10:UU20, rskr. 2009/10:250.

SFS 2010:813

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:813

Ersättningsskyldighet

5 §

Den som omfattats av en konsulär katastrofinsats är skyldig att ersätta

staten för kostnader som uppstått när han eller hon transporterats eller fått
hälso- och sjukvård.

Om en konsulär katastrofinsats omfattat någon som vid insatsen är under

18 år, är den som var förmyndare när händelsen som föranledde ersättnings-
skyldigheten inträffade skyldig att ersätta kostnader som avses i första
stycket. Om det finns särskilda skäl får ersättningskravet framställas mot den
underårige.

Om en konsulär katastrofinsats omfattat transport av avliden är den

avlidna personens dödsbo ersättningsskyldigt för transportkostnaderna.

6 §

Frågor om ersättning till staten prövas av den myndighet som reger-

ingen bestämmer.

7 §

Ersättningsskyldighet enligt 5 § får jämkas eller efterges om det finns

särskilda skäl för det med hänsyn till den betalningsskyldiges personliga
eller ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt.

Indrivning

8 §

Belopp enligt 5 § som inte betalas ska lämnas för indrivning. Vid

indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Bestämmelser om
indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Regeringen meddelar föreskrifter om att indrivning inte ska begäras för

ringa belopp.

�verklagande

9 §

Beslut om ersättningsskyldighet får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

�vriga bestämmelser

10 §

Bestämmelser om konsulärt ekonomiskt bistånd till enskilda utom-

lands finns i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd till enskilda som omfattas av en konsulär katastrofin-

sats i enlighet med denna lag omfattas inte av lagen om konsulärt ekono-
miskt bistånd.

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om konsulär katastrofinsats.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

background image

3

SFS 2010:813

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

CARL BILDT
(Utrikesdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010