SFS 2010:814 Förordning om prövning av frågor om ersättning till staten enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser

100814.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om prövning av frågor om ersättning till staten
enligt lagen (2010:813) om konsulära
katastrofinsatser;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Kammarkollegiet prövar frågor om ersättning till staten enligt lagen

(2010:813) om konsulära katastrofinsatser.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2010:814

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010