SFS 2010:815 Lag om ändring i miljöbalken

100815.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Lag<br/>om �ndring i milj�balken;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om milj�balken</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels </i>att 31 kap. 32 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels </i>att 32 kap. 1 och 11 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>32 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Skadest�nd enligt detta kapitel ska betalas f�r personskada och</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">sakskada samt ren f�rm�genhetsskada som verksamhet p� en fastighet har<br/>orsakat i sin omgivning.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En ren f�rm�genhetsskada som inte har orsakats genom brott ers�tts dock</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">endast om skadan �r av n�gon betydelse.</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En skada, som inte har orsakats med upps�t eller genom v�rdsl�shet,</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">ers�tts bara om den st�rning som har orsakat skadan inte sk�ligen b�r t�las<br/>med h�nsyn till f�rh�llandena p� orten eller till dess allm�nna f�rekomst<br/>under j�mf�rliga f�rh�llanden.</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:682px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Medf�r en verksamhet som avses i detta kapitel att en fastighet helt</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">eller delvis blir onyttig f�r �garen eller att det uppst�r synnerligt men vid<br/>anv�ndningen, ska fastigheten eller fastighetsdelen p� �garens beg�ran l�sas<br/>in av den som bedriver verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket till�mpas ocks�, om n�gon som �r ansvarig f�r avhj�lpande</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">enligt 10 kap. vidtar en �tg�rd som medf�r att fastigheten blir helt eller del-<br/>vis onyttig f�r �garen eller att synnerligt men uppkommer vid anv�ndningen.<br/>Vad som nu har sagts g�ller dock inte om ansvaret f�r avhj�lpande vilar �ven<br/>p� �garen.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om s�dan inl�sen till�mpas expropriationslagen (1972:719).</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft112">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r <br/>a) ers�ttning med anledning av ett s�dant beslut som avses i 31 kap. 4, 5</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">eller 11 �, om beslutet har meddelats f�re ikrafttr�dandet, </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">b) ers�ttning med anledning av en s�dan �tg�rd som avses i 31 kap. 10 �,</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">om �tg�rden har vidtagits f�re ikrafttr�dandet,</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">2 Senaste lydelse 2007:660.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS 2010:815</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:815</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">c) en talan enligt 31 kap. 14 � om fastst�llelse av villkor f�r ers�ttning</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">eller inl�sen som har v�ckts f�re ikrafttr�dandet, </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">d) ers�ttning enligt 31 kap. 1619 ��, om ans�kan om tillst�nd eller en</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">anm�lan enligt 7 kap. 20 � lagen (1998:812) med s�rskilda best�mmelser om<br/>vattenverksamhet har gjorts f�re ikrafttr�dandet, </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">e) ers�ttning enligt 31 kap. 20 �, om ans�kan om ompr�vning har gjorts</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�re ikrafttr�dandet, och</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">f) ers�ttning enligt 32 kap. 11 �, om talan om inl�sen har v�ckts f�re</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. �ven om ett skadefall har intr�ffat efter ikrafttr�dandet, g�ller</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">32 kap. 1 � i dess �ldre lydelse, om skadan �r en f�ljd av en st�rning som har<br/>upph�rt f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. I de fall som avses i 2 och 3 ska h�nvisningarna i 31 respektive 32 kap.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utg�ngen av<br/>juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Anders Lillienau<br/>(Milj�departementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i milj�balken;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om milj�balken

dels att 31 kap. 32 � ska upph�ra att g�lla,
dels att 32 kap. 1 och 11 �� ska ha f�ljande lydelse.

32 kap.

1 �

Skadest�nd enligt detta kapitel ska betalas f�r personskada och

sakskada samt ren f�rm�genhetsskada som verksamhet p� en fastighet har
orsakat i sin omgivning.

En ren f�rm�genhetsskada som inte har orsakats genom brott ers�tts dock

endast om skadan �r av n�gon betydelse.

En skada, som inte har orsakats med upps�t eller genom v�rdsl�shet,

ers�tts bara om den st�rning som har orsakat skadan inte sk�ligen b�r t�las
med h�nsyn till f�rh�llandena p� orten eller till dess allm�nna f�rekomst
under j�mf�rliga f�rh�llanden.

11 �

2

Medf�r en verksamhet som avses i detta kapitel att en fastighet helt

eller delvis blir onyttig f�r �garen eller att det uppst�r synnerligt men vid
anv�ndningen, ska fastigheten eller fastighetsdelen p� �garens beg�ran l�sas
in av den som bedriver verksamheten.

F�rsta stycket till�mpas ocks�, om n�gon som �r ansvarig f�r avhj�lpande

enligt 10 kap. vidtar en �tg�rd som medf�r att fastigheten blir helt eller del-
vis onyttig f�r �garen eller att synnerligt men uppkommer vid anv�ndningen.
Vad som nu har sagts g�ller dock inte om ansvaret f�r avhj�lpande vilar �ven
p� �garen.

I fr�ga om s�dan inl�sen till�mpas expropriationslagen (1972:719).

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r
a) ers�ttning med anledning av ett s�dant beslut som avses i 31 kap. 4, 5

eller 11 �, om beslutet har meddelats f�re ikrafttr�dandet,

b) ers�ttning med anledning av en s�dan �tg�rd som avses i 31 kap. 10 �,

om �tg�rden har vidtagits f�re ikrafttr�dandet,

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Senaste lydelse 2007:660.

SFS 2010:815

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:815

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

c) en talan enligt 31 kap. 14 � om fastst�llelse av villkor f�r ers�ttning

eller inl�sen som har v�ckts f�re ikrafttr�dandet,

d) ers�ttning enligt 31 kap. 1619 ��, om ans�kan om tillst�nd eller en

anm�lan enligt 7 kap. 20 � lagen (1998:812) med s�rskilda best�mmelser om
vattenverksamhet har gjorts f�re ikrafttr�dandet,

e) ers�ttning enligt 31 kap. 20 �, om ans�kan om ompr�vning har gjorts

f�re ikrafttr�dandet, och

f) ers�ttning enligt 32 kap. 11 �, om talan om inl�sen har v�ckts f�re

ikrafttr�dandet.

3. �ven om ett skadefall har intr�ffat efter ikrafttr�dandet, g�ller

32 kap. 1 � i dess �ldre lydelse, om skadan �r en f�ljd av en st�rning som har
upph�rt f�re ikrafttr�dandet.

4. I de fall som avses i 2 och 3 ska h�nvisningarna i 31 respektive 32 kap.

till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utg�ngen av
juli 2010.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Anders Lillienau
(Milj�departementet)

;