SFS 2010:817 Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437)

100817.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rennäringslagen (1971:437);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 29 § rennäringslagen (1971:437)2

ska ha följande lydelse.

29 §

I fråga om upphävande av renskötselrätt och ersättning med anled-

ning därav gäller, utöver bestämmelserna i 26–28 §§, i tillämpliga delar
bestämmelserna i expropriationslagen (1972:719) om expropriation av
särskild rätt till fastighet.

I fråga om ett förordnande om upphävande av renskötselrätt som

regeringen har meddelat före den 1 augusti 2010, ska hänvisningen till
expropriationslagen i första stycket avse den lagens lydelse vid utgången av
juli 2010.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Lagen omtryckt 1993:36.

SFS 2010:817

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;