SFS 2010:818 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

100818.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 55, 56 och 69 §§ väglagen

(1971:948) ska ha följande lydelse.

55 §

2

Har väghållare fått vägrätt, är fastighetens ägare berättigad att av

väghållaren få intrångsersättning och ersättning för annan skada till följd av
vägens byggande eller användande, om det inte har avtalats eller uppenbar-
ligen förutsatts att ersättning inte ska lämnas. Samma rätt till ersättning har
en innehavare av nyttjanderätt eller annan särskild rätt till fastigheten, om
rätten inte har upplåtits efter det att marken eller utrymmet togs i anspråk.

När ersättningen bestäms gäller 4 kap. expropriationslagen (1972:719) i

tillämpliga delar.

På ersättningen ska det betalas ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från

den dag då marken eller utrymmet togs i anspråk till och med den dag då be-
talning ska ske och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

56 §

3

Om det till följd av att en väg dras fram över en fastighet uppstår

synnerligt men för fastigheten eller för en del av den, ska väghållaren lösa
det område som lider sådant men, om ägaren begär det.

Väghållaren är berättigad att lösa område som avses i första stycket, om

det skulle föranleda endast en mindre förhöjning av ersättningen till fastig-
hetsägaren och fastighetsägaren inte har ett beaktansvärt intresse av att be-
hålla området. Vid bedömande av frågan om rätt till inlösen föreligger ska
kostnad för åtgärd som anges i 4 kap. 1 § fjärde stycket expropriationslagen
(1972:719) inräknas i ersättningen för intrång.

69 §

4

I mål om ersättning enligt 55, 58 eller 61 § eller om gottgörelse

enligt 68 § gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i expropriationslagen
(1972:719) om rättegång samt om rättegångskostnader och kostnader vid
fördelning av ersättning, om inte annat är särskilt föreskrivet. Om ett yrk-
ande om ersättning enligt 58 eller 61 § eller om gottgörelse enligt 68 § ogil-
las och målet inte har anhängiggjorts av väghållaren, tillämpas 15 kap. 6 §
plan- och bygglagen (1987:10) i fråga om rättegångskostnaderna.

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Senaste lydelse 2005:940.

3 Senaste lydelse 1972:786.

4 Senaste lydelse 1987:459.

SFS 2010:818

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:818

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

I mål om inlösen enligt 56, 59 eller 62 § gäller i tillämpliga delar expro-

priationslagen (1972:719), om inte annat är särskilt föreskrivet. Om ett yrk-
ande om inlösen enligt 59 eller 62 § ogillas, tillämpas allmänna regler om
rättegångskostnad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningen, om talan om

ersättning eller inlösen har väckts före ikraftträdandet. I ett sådant fall ska
hänvisningarna till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse
vid utgången av juli 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)