SFS 2010:822 Lag om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

100822.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skogsvårdslagen (1979:429);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 § skogsvårdslagen (1979:429)2

ska ha följande lydelse.

19 §

3

I fråga om rätt till ersättning för skada till följd av ett beslut enligt

18 § första eller andra stycket gäller 25 kap. 6 § och 31 kap. 2 §, 4 § första
stycket, 7 § första stycket första meningen, 8 § första meningen, 9, 12 och
13 §§, 15 § första stycket första meningen och andra stycket, 31 § tredje
stycket samt 33 § miljöbalken. Det som sägs i dessa bestämmelser om miljö-
domstol ska i stället gälla fastighetsdomstol.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med anledning av ett

beslut som har meddelats före ikraftträdandet. I ett sådant fall ska hänvis-
ningarna i 19 § till 31 kap. miljöbalken samt hänvisningarna i 31 kap. miljö-
balken till expropriationslagen (1972:719) avse dessa lagars lydelse vid
utgången av juli 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Lagen omtryckt 1993:553.

3 Senaste lydelse 2009:1320.

SFS 2010:822

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010