SFS 2010:823 Lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

100823.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 och 33 §§ lagen (1985:620) om

vissa torvfyndigheter ska ha följande lydelse.

27 §

�gare till mark som tas i anspråk för bearbetning eller härmed sam-

manhängande verksamhet är berättigad att av koncessionshavaren få in-
trångsersättning och annan ersättning för skada. Samma rätt till ersättning
har innehavare av nyttjanderätt eller annan särskild rätt till fastighet som
berörs av ianspråktagandet.

Beträffande ersättningen gäller 4 kap. expropriationslagen (1972:719) i

tillämpliga delar.

33 §

I mål om inlösen enligt 28 § gäller, om inte annat är föreskrivet i

denna lag, expropriationslagen (1972:719) i tillämpliga delar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med anledning av en

bearbetningskoncession som har beviljats före ikraftträdandet, om talan om
ersättning eller inlösen har väckts före den 1 augusti 2015. I ett sådant fall
ska hänvisningarna till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens
lydelse vid utgången av juli 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

SFS 2010:823

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010