SFS 2010:825 Lag om ändring i lagen (1987:11) om exploateringssamverkan

100825.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1987:11) om <br/>exploateringssamverkan;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 11 och 21 �� lagen (1987:11) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">exploateringssamverkan ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid f�rr�ttningen ska best�mmas grunderna f�r f�rdelning av kost-</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">naderna f�r exploateringssamverkan och de f�rdelar som vinns genom<br/>denna. F�r detta �ndam�l ska andelstal fastst�llas f�r varje fastighet som<br/>ing�r i exploateringssamf�lligheten. </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Andelstalet f�r en fastighet ska best�mmas efter vad som �r sk�ligt med</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">h�nsyn fr�mst till arealen av den f�r exploatering tillg�ngliga mark av fastig-<br/>heten som ing�r i samverkansomr�det. Om det bidrag en fastighet l�mnar<br/>genom tillskott i mark inte motsvarar vad fastigheten har att tillskjuta med<br/>till�mpning av andelstalet, ska skillnaden utj�mnas i pengar. D�rvid ska<br/>4 kap. expropriationslagen (1972:719) till�mpas med undantag f�r 1 � andra<br/>stycket. Om en detaljplan har antagits efter det att exploateringsbeslutet<br/>enligt 13 � denna lag har vunnit laga kraft, ska h�nsyn inte tas till den inver-<br/>kan som planen kan ha haft p� markens v�rde.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r en fastighet inom samverkansomr�det som saknar mark som �r till-</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">g�nglig f�r exploatering, ska andelstal best�mmas efter vad som �r sk�ligt<br/>med h�nsyn fr�mst till den nytta som fastigheten har av exploateringen. I fall<br/>d� andelstal s�v�l f�r fastigheter med mark tillg�nglig f�r exploatering som<br/>f�r fastigheter utan s�dan mark ska till�mpas samtidigt, ska de enligt andra<br/>stycket best�mda andelstalen i motsvarande m�n j�mkas.</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:827px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Om mark enligt 19 eller 20 � �verf�rs till en annan fastighet eller till</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">en samf�llighet, ska ers�ttningen best�mmas med till�mpning av 4 kap.<br/>expropriationslagen (1972:719). H�nsyn ska dock inte tas till den inverkan<br/>som detaljplanen kan ha haft p� markens v�rde. </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om innehavaren av en r�ttighet som minskar en fastighets v�rde �r ber�tt-</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">igad till ers�ttning, ska det v�rde som tillgodor�knas fastighetens �gare<br/>minskas med ett belopp som motsvarar den v�rdeminskning f�r fastigheten<br/>som r�ttigheten har inneburit. Om det v�rde som ska tillgodor�knas fastig-<br/>hetens �gare inte kan minskas utan att skada uppkommer f�r innehavare av</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:825</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:825</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">fordran med b�ttre r�tt, minskas i st�llet ers�ttningen till r�ttighetshavaren<br/>med motsvarande belopp.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r ers�ttningen, om ans�kan om</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">exploateringsf�rr�ttning har gjorts f�re ikrafttr�dandet. I ett s�dant fall ska<br/>h�nvisningarna till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse<br/>vid utg�ngen av juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Anders Lillienau<br/>(Milj�departementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1987:11) om
exploateringssamverkan;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 11 och 21 �� lagen (1987:11) om

exploateringssamverkan ska ha f�ljande lydelse.

11 �

Vid f�rr�ttningen ska best�mmas grunderna f�r f�rdelning av kost-

naderna f�r exploateringssamverkan och de f�rdelar som vinns genom
denna. F�r detta �ndam�l ska andelstal fastst�llas f�r varje fastighet som
ing�r i exploateringssamf�lligheten.

Andelstalet f�r en fastighet ska best�mmas efter vad som �r sk�ligt med

h�nsyn fr�mst till arealen av den f�r exploatering tillg�ngliga mark av fastig-
heten som ing�r i samverkansomr�det. Om det bidrag en fastighet l�mnar
genom tillskott i mark inte motsvarar vad fastigheten har att tillskjuta med
till�mpning av andelstalet, ska skillnaden utj�mnas i pengar. D�rvid ska
4 kap. expropriationslagen (1972:719) till�mpas med undantag f�r 1 � andra
stycket. Om en detaljplan har antagits efter det att exploateringsbeslutet
enligt 13 � denna lag har vunnit laga kraft, ska h�nsyn inte tas till den inver-
kan som planen kan ha haft p� markens v�rde.

F�r en fastighet inom samverkansomr�det som saknar mark som �r till-

g�nglig f�r exploatering, ska andelstal best�mmas efter vad som �r sk�ligt
med h�nsyn fr�mst till den nytta som fastigheten har av exploateringen. I fall
d� andelstal s�v�l f�r fastigheter med mark tillg�nglig f�r exploatering som
f�r fastigheter utan s�dan mark ska till�mpas samtidigt, ska de enligt andra
stycket best�mda andelstalen i motsvarande m�n j�mkas.

21 �

2

Om mark enligt 19 eller 20 � �verf�rs till en annan fastighet eller till

en samf�llighet, ska ers�ttningen best�mmas med till�mpning av 4 kap.
expropriationslagen (1972:719). H�nsyn ska dock inte tas till den inverkan
som detaljplanen kan ha haft p� markens v�rde.

Om innehavaren av en r�ttighet som minskar en fastighets v�rde �r ber�tt-

igad till ers�ttning, ska det v�rde som tillgodor�knas fastighetens �gare
minskas med ett belopp som motsvarar den v�rdeminskning f�r fastigheten
som r�ttigheten har inneburit. Om det v�rde som ska tillgodor�knas fastig-
hetens �gare inte kan minskas utan att skada uppkommer f�r innehavare av

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.

SFS 2010:825

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:825

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

fordran med b�ttre r�tt, minskas i st�llet ers�ttningen till r�ttighetshavaren
med motsvarande belopp.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r ers�ttningen, om ans�kan om

exploateringsf�rr�ttning har gjorts f�re ikrafttr�dandet. I ett s�dant fall ska
h�nvisningarna till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse
vid utg�ngen av juli 2010.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Anders Lillienau
(Milj�departementet)

;