SFS 2010:825 Lag om ändring i lagen (1987:11) om exploateringssamverkan

100825.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:11) om
exploateringssamverkan;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 och 21 §§ lagen (1987:11) om

exploateringssamverkan ska ha följande lydelse.

11 §

Vid förrättningen ska bestämmas grunderna för fördelning av kost-

naderna för exploateringssamverkan och de fördelar som vinns genom
denna. För detta ändamål ska andelstal fastställas för varje fastighet som
ingår i exploateringssamfälligheten.

Andelstalet för en fastighet ska bestämmas efter vad som är skäligt med

hänsyn främst till arealen av den för exploatering tillgängliga mark av fastig-
heten som ingår i samverkansområdet. Om det bidrag en fastighet lämnar
genom tillskott i mark inte motsvarar vad fastigheten har att tillskjuta med
tillämpning av andelstalet, ska skillnaden utjämnas i pengar. Därvid ska
4 kap. expropriationslagen (1972:719) tillämpas med undantag för 1 § andra
stycket. Om en detaljplan har antagits efter det att exploateringsbeslutet
enligt 13 § denna lag har vunnit laga kraft, ska hänsyn inte tas till den inver-
kan som planen kan ha haft på markens värde.

För en fastighet inom samverkansområdet som saknar mark som är till-

gänglig för exploatering, ska andelstal bestämmas efter vad som är skäligt
med hänsyn främst till den nytta som fastigheten har av exploateringen. I fall
då andelstal såväl för fastigheter med mark tillgänglig för exploatering som
för fastigheter utan sådan mark ska tillämpas samtidigt, ska de enligt andra
stycket bestämda andelstalen i motsvarande mån jämkas.

21 §

2

Om mark enligt 19 eller 20 § överförs till en annan fastighet eller till

en samfällighet, ska ersättningen bestämmas med tillämpning av 4 kap.
expropriationslagen (1972:719). Hänsyn ska dock inte tas till den inverkan
som detaljplanen kan ha haft på markens värde.

Om innehavaren av en rättighet som minskar en fastighets värde är berätt-

igad till ersättning, ska det värde som tillgodoräknas fastighetens ägare
minskas med ett belopp som motsvarar den värdeminskning för fastigheten
som rättigheten har inneburit. Om det värde som ska tillgodoräknas fastig-
hetens ägare inte kan minskas utan att skada uppkommer för innehavare av

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2010:825

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:825

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

fordran med bättre rätt, minskas i stället ersättningen till rättighetshavaren
med motsvarande belopp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningen, om ansökan om

exploateringsförrättning har gjorts före ikraftträdandet. I ett sådant fall ska
hänvisningarna till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse
vid utgången av juli 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Anders Lillienau
(Miljödepartementet)