SFS 2010:826 Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

100826.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen
m.m.;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 13 § lagen (1988:950) om

kulturminnen m.m.

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

13 §

I fråga om ersättning eller inlösen enligt 10 eller 12 § andra stycket

ska expropriationslagen (1972:719) tillämpas i den mån avvikande bestäm-
melser inte meddelas i denna lag.

Ersättning för minskning av fastighetens marknadsvärde i fall som avses i

10 § ska bestämmas som skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde före
och efter beslutet. Därvid ska bortses från förväntningar om ändring av
markanvändningen. Vid bestämmande av ersättningen ska 4 kap. 1 § andra
stycket expropriationslagen tillämpas.

Ersättning för skada enligt 10 § första stycket 1 ska minskas med ett

belopp som motsvarar det som enligt samma punkt ska tålas utan ersättning.

Om staten begär det och det inte är uppenbart oskäligt, ska domstolen för-

ordna att ersättning enligt 10 § första stycket ska betalas ut först när vissa
åtgärder med byggnaden har utförts.

Ogillas en talan om ersättning eller inlösen som har väckts av fastighets-

ägaren eller annan sakägare, kan domstolen förordna att fastighetsägaren
eller sakägaren ska bära sina egna kostnader, om han eller hon har inlett
rättegången utan tillräckliga skäl. Har rättegången uppenbart inletts utan
skälig grund, får domstolen dessutom förordna att fastighetsägaren eller sak-
ägaren ska ersätta staten dess rättegångskostnader.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med anledning av

skyddsbestämmelser eller, i fall som avses i 3 kap. 10 § fjärde stycket, för-
bud som länsstyrelsen har meddelat före ikraftträdandet.

3. I de fall som avses i 2 ska hänvisningen till expropriationslagen

(1972:719) avse den lagen i dess lydelse vid utgången av juli 2010.

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Lagen omtryckt 2002:620.

SFS 2010:826

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:826

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Maria Eka
(Kulturdepartementet)