SFS 2010:827 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

100827.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 4 § minerallagen (1991:45)

ska ha följande lydelse.

7 kap.

4 §

2

I fråga om ersättning och löseskilling enligt 1–3 §§ gäller 4 kap. och

5 kap. 23 §, 24 § och 27 § första stycket första meningen expropriations-
lagen (1972:719) i tilllämpliga delar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med anledning av
a) ett undersökningstillstånd som har beviljats före ikraftträdandet, och
b) en bearbetningskoncession som har beviljats före ikraftträdandet, om

ansökan om ersättning eller markanvisningsförrättning har gjorts före den
1 augusti 2015.

3. I de fall som avses i 2 ska hänvisningarna till expropriationslagen

(1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Senaste lydelse 2005:161.

SFS 2010:827

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010