SFS 2010:829 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

100829.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 5 § lagen (1995:1649) om

byggande av järnväg ska ha följande lydelse.

4 kap.

5 §

I mål om inlösen och ersättning ska expropriationslagen (1972:719)

tillämpas, i den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i denna lag. Om
en talan i ett mål som väckts av en fastighetsägare eller den som innehar
särskild rätt till en fastighet ogillas, tillämpas bestämmelserna i 15 kap. 6 §
plan- och bygglagen (1987:10) i fråga om rättegångskostnaderna.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning enligt
a) 4 kap. 1 och 2 §§, om talan om inlösen har väckts före ikraftträdandet,

och

b) 4 kap. 3 och 4 §§, om beslutet enligt 3 kap. 1, 2, 3 eller 4 § har med-

delats före ikraftträdandet.

3. I de fall som avses i 2 ska hänvisningarna till expropriationslagen

(1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

SFS 2010:829

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010