SFS 2010:830 Lag om ändring i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar

100830.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2004:875) om s�rskild <br/>f�rvaltning av vissa elektriska anl�ggningar;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 5 � lagen (2004:875) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">s�rskild f�rvaltning av vissa elektriska anl�ggningar ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en tillfredsst�llande f�rvaltning av en elektrisk anl�ggning sanno-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">likt inte kan �stadkommas genom tv�ngsf�rvaltning eller en tillfredsst�l-<br/>lande f�rvaltning sannolikt inte kommer att best� efter utg�ngen av tiden f�r<br/>en tv�ngsf�rvaltning f�r staten, efter ans�kan av n�tmyndigheten, l�sa<br/>anl�ggningen fr�n �garen.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om anl�ggningens �gare ocks� �r �gare till en fastighet p� vilken anl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ningen, helt eller delvis, �r bel�gen ska �ven fastigheten eller, om det �r<br/>l�mpligt, del av fastigheten l�sas. Om ledningsr�tt �r uppl�ten f�r anl�gg-<br/>ningen p� en annan fastighet ska �ven ledningsr�tten l�sas. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">M�l om inl�sen ska tas upp av den fastighetsdomstol inom vars omr�de</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">anl�ggningen eller st�rre delen av den ligger. I fr�ga om inl�sen g�ller i<br/>�vrigt expropriationslagen (1972:719) i till�mpliga delar, dock med undan-<br/>tag f�r 4 kap. 1 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r ers�ttningen, om talan om inl�s-</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">en har v�ckts f�re ikrafttr�dandet. I ett s�dant fall ska h�nvisningarna till<br/>expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utg�ngen av juli<br/>2010.</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:830</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2004:875) om s�rskild
f�rvaltning av vissa elektriska anl�ggningar;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 5 � lagen (2004:875) om

s�rskild f�rvaltning av vissa elektriska anl�ggningar ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

5 �

Om en tillfredsst�llande f�rvaltning av en elektrisk anl�ggning sanno-

likt inte kan �stadkommas genom tv�ngsf�rvaltning eller en tillfredsst�l-
lande f�rvaltning sannolikt inte kommer att best� efter utg�ngen av tiden f�r
en tv�ngsf�rvaltning f�r staten, efter ans�kan av n�tmyndigheten, l�sa
anl�ggningen fr�n �garen.

Om anl�ggningens �gare ocks� �r �gare till en fastighet p� vilken anl�gg-

ningen, helt eller delvis, �r bel�gen ska �ven fastigheten eller, om det �r
l�mpligt, del av fastigheten l�sas. Om ledningsr�tt �r uppl�ten f�r anl�gg-
ningen p� en annan fastighet ska �ven ledningsr�tten l�sas.

M�l om inl�sen ska tas upp av den fastighetsdomstol inom vars omr�de

anl�ggningen eller st�rre delen av den ligger. I fr�ga om inl�sen g�ller i
�vrigt expropriationslagen (1972:719) i till�mpliga delar, dock med undan-
tag f�r 4 kap. 1 � andra stycket.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r ers�ttningen, om talan om inl�s-

en har v�ckts f�re ikrafttr�dandet. I ett s�dant fall ska h�nvisningarna till
expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utg�ngen av juli
2010.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

SFS 2010:830

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;