SFS 2010:833 Förordning om ändring i förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

100833.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1190) om
överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (1996:1190) om överlåtelse

av statens fasta egendom, m.m. ska ha följande lydelse.

19 §

När statens fasta egendom säljs för att tillgodose ändamål som kan

föranleda expropriation ska köpeskillingen bestämmas enligt grunderna för
expropriationsersättning i 4 kap. expropriationslagen (1972:719), med
undantag för 1 § andra stycket. Köpeskillingen ska fastställas till beloppet på
det sätt som förvaltningsmyndigheten anser är lämpligt.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2010:833

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010