SFS 2010:835 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

100835.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1987:667) om ekonomiska <br/>f�reningar;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 8 kap. 5 � och 13 kap. 2 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1987:667) om ekonomiska f�reningar ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Minst en revisor ska vara auktoriserad revisor eller godk�nd revisor</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">som har avlagt revisorsexamen, om f�reningen uppfyller mer �n ett av f�lj-<br/>ande villkor:</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. medelantalet anst�llda i f�reningen har under vart och ett av de tv� sen-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">aste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 50,</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. f�reningens redovisade balansomslutning har f�r vart och ett av de tv�</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 40 miljoner kronor,</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. f�reningens redovisade nettooms�ttning har f�r vart och ett av de tv�</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 80 miljoner kronor.</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r en f�rening som omfattas av f�rsta stycket f�r regeringen eller den</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">myndighet som regeringen best�mmer i ett enskilt fall besluta att det i st�llet<br/>f�r en auktoriserad revisor eller en godk�nd revisor som avlagt revisors-<br/>examen f�r utses en viss annan godk�nd revisor. Ett s�dant beslut g�ller i<br/>h�gst fem �r.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta och andra styckena g�ller �ven f�r en moderf�rening i en koncern,</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">om koncernen uppfyller mer �n ett av f�ljande villkor:</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. medelantalet anst�llda i koncernen har under vart och ett av de tv� sen-</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">aste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 50,</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. koncernf�retagens redovisade balansomslutning har f�r vart och ett av</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">de tv� senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 40 miljoner kronor,</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. koncernf�retagens redovisade nettooms�ttning har f�r vart och ett av de</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tv� senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 80 miljoner kronor.</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpningen av tredje stycket 2 och 3 ska fordringar och skulder</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">mellan koncernf�retag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma g�ller<br/>f�r int�kter och kostnader som h�nf�r sig till transaktioner mellan koncern-<br/>f�retag, liksom f�r�ndring av internvinst.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2006:868.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:835</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:835</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I andra f�reningar �n som avses i f�rsta eller tredje stycket ska en auktori-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">serad eller en godk�nd revisor utses, om minst en tiondel av samtliga r�st-<br/>ber�ttigade beg�r det vid en f�reningsst�mma d�r revisorsval ska ske.</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>13 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:278px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:276px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">En revisor �r ers�ttningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 �. Re-</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">visorn ansvarar �ven f�r skada som upps�tligen eller av oaktsamhet orsakas<br/>av revisorns medhj�lpare. I fall som avses i 8 kap. 16 � andra stycket 3<br/>denna lag och 3 kap. 1 � lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och<br/>finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast f�r skada p� grund av<br/>oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhj�lpare har haft sk�lig<br/>anledning att anta var oriktiga.</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett revisionsbolag �r revisor, �ligger ers�ttningsskyldigheten detta bo-</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">lag och den som �r huvudansvarig f�r revisionen. Om en sammanslutning el-<br/>ler ett revisionsorgan som avses i 8 kap. 4 � �r revisor, �ligger ers�ttnings-<br/>skyldigheten den som har f�rr�ttat revisionen och den som har utsett honom<br/>eller henne.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2010.<br/>2. Best�mmelserna i 8 kap. 5 � till�mpas f�rsta g�ngen f�r det r�kenskaps-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">�r som inleds n�rmast efter den 31 oktober 2010.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft26">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2009:64.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1987:667) om ekonomiska
f�reningar;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 8 kap. 5 � och 13 kap. 2 � lagen

(1987:667) om ekonomiska f�reningar ska ha f�ljande lydelse.

8 kap.

5 �

2

Minst en revisor ska vara auktoriserad revisor eller godk�nd revisor

som har avlagt revisorsexamen, om f�reningen uppfyller mer �n ett av f�lj-
ande villkor:

1. medelantalet anst�llda i f�reningen har under vart och ett av de tv� sen-

aste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 50,

2. f�reningens redovisade balansomslutning har f�r vart och ett av de tv�

senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 40 miljoner kronor,

3. f�reningens redovisade nettooms�ttning har f�r vart och ett av de tv�

senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 80 miljoner kronor.

F�r en f�rening som omfattas av f�rsta stycket f�r regeringen eller den

myndighet som regeringen best�mmer i ett enskilt fall besluta att det i st�llet
f�r en auktoriserad revisor eller en godk�nd revisor som avlagt revisors-
examen f�r utses en viss annan godk�nd revisor. Ett s�dant beslut g�ller i
h�gst fem �r.

F�rsta och andra styckena g�ller �ven f�r en moderf�rening i en koncern,

om koncernen uppfyller mer �n ett av f�ljande villkor:

1. medelantalet anst�llda i koncernen har under vart och ett av de tv� sen-

aste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 50,

2. koncernf�retagens redovisade balansomslutning har f�r vart och ett av

de tv� senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 40 miljoner kronor,

3. koncernf�retagens redovisade nettooms�ttning har f�r vart och ett av de

tv� senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 80 miljoner kronor.

Vid till�mpningen av tredje stycket 2 och 3 ska fordringar och skulder

mellan koncernf�retag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma g�ller
f�r int�kter och kostnader som h�nf�r sig till transaktioner mellan koncern-
f�retag, liksom f�r�ndring av internvinst.

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Senaste lydelse 2006:868.

SFS 2010:835

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:835

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

I andra f�reningar �n som avses i f�rsta eller tredje stycket ska en auktori-

serad eller en godk�nd revisor utses, om minst en tiondel av samtliga r�st-
ber�ttigade beg�r det vid en f�reningsst�mma d�r revisorsval ska ske.

13 kap.

2 �

3

En revisor �r ers�ttningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 �. Re-

visorn ansvarar �ven f�r skada som upps�tligen eller av oaktsamhet orsakas
av revisorns medhj�lpare. I fall som avses i 8 kap. 16 � andra stycket 3
denna lag och 3 kap. 1 � lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och
finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast f�r skada p� grund av
oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhj�lpare har haft sk�lig
anledning att anta var oriktiga.

Om ett revisionsbolag �r revisor, �ligger ers�ttningsskyldigheten detta bo-

lag och den som �r huvudansvarig f�r revisionen. Om en sammanslutning el-
ler ett revisionsorgan som avses i 8 kap. 4 � �r revisor, �ligger ers�ttnings-
skyldigheten den som har f�rr�ttat revisionen och den som har utsett honom
eller henne.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2010.
2. Best�mmelserna i 8 kap. 5 � till�mpas f�rsta g�ngen f�r det r�kenskaps-

�r som inleds n�rmast efter den 31 oktober 2010.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:64.

;