SFS 2010:836 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

100836.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 4 § och 5 kap. 2 § stiftelse-

lagen (1994:1220) ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 §

2

Minst en revisor ska vara auktoriserad eller godkänd revisor, om stift-

elsen enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta årsredovis-
ning.

Minst en revisor ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som

avlagt revisorsexamen, om stiftelsen uppfyller mer än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i stiftelsen har under vart och ett av de två

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. stiftelsens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två se-

naste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

3. stiftelsens redovisade nettoomsättning med tillägg av bidrag, gåvor och

andra liknande intäkter har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren
uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Andra stycket gäller även för en moderstiftelse i en koncern om

koncernen uppfyller mer än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två sen-

aste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

2. stiftelsen och de övriga koncernföretagens redovisade balansomslut-

ning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än
40 miljoner kronor,

3. stiftelsens och de övriga koncernföretagens redovisade nettoomsättning

med tillägg av bidrag, gåvor och andra liknande intäkter som stiftelsen har
fått har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än
80 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av tredje stycket 2 och 3 ska fordringar och skulder

mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller
för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncern-
företag, liksom förändring av internvinst.

För en stiftelse som omfattas av andra eller tredje stycket får regeringen

eller den myndighet som regeringen bestämmer i ett enskilt fall besluta att

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Senaste lydelse 2007:133.

SFS 2010:836

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:836

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

det i stället för en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som avlagt
revisorsexamen får utses en viss annan godkänd revisor. Ett sådant beslut
gäller i högst fem år.

5 kap.

2 §

3

En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §.

Revisorn ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsa-
kas av revisorns medhjälpare. I fall som avses i 4 kap. 15 § andra stycket 2
denna lag och 3 kap. 1 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast för skada på grund av
oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhjälpare har haft skälig
anledning att anta var oriktiga.

Om ett revisionsbolag är revisor, är det bolaget och den som är huvud-

ansvarig för revisionen som är ersättningsskyldiga.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.
2. Bestämmelserna i 4 kap. 4 § tillämpas första gången för det räkenskaps-

år som inleds närmast efter den 31 oktober 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:65.

;