SFS 2010:837 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

100837.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i revisionslagen (1999:1079);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:336px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 2 och 37 �� revisionslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1999:1079) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen �r till�mplig p� f�retag som enligt 6 kap. 1 � bokf�ringslagen</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">(1999:1078) �r skyldiga att avsluta bokf�ringen med en �rsredovisning, dock<br/>inte f�retag f�r vilka regler om revision finns i n�gon annan lag.</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer �r del�gare</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">�r lagen till�mplig endast om bolaget uppfyller mer �n ett av f�ljande vill-<br/>kor:</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. medelantalet anst�llda i bolaget har under vart och ett av de tv� senaste</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 3,</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. bolagets redovisade balansomslutning har f�r vart och ett av de tv� sen-</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">aste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 1,5 miljoner kronor,</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. bolagets redovisade nettooms�ttning har f�r vart och ett av de tv� sen-</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">aste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 3 miljoner kronor.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Andra stycket g�ller �ven f�r moderbolag i en koncern, om koncernen</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">uppfyller mer �n ett av de villkor som anges d�r. Vid till�mpningen ska ford-<br/>ringar och skulder mellan koncernf�retag, liksom internvinster, elimineras.<br/>Detsamma g�ller f�r int�kter och kostnader som h�nf�r sig till transaktioner<br/>mellan koncernf�retag, liksom f�r�ndring av internvinst.</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>37 �</b></p> <p style="position:absolute;top:770px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">En revisor som n�r han eller hon fullg�r sitt uppdrag upps�tligen</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">eller av oaktsamhet skadar f�retaget ska ers�tta skadan. Detsamma g�ller n�r<br/>skadan tillfogas n�gon annan genom �vertr�delse av denna lag eller till�mp-<br/>lig lag om �rsredovisning. En revisor ska �ven ers�tta skada som upps�tligen<br/>eller av oaktsamhet v�llas av revisorns medhj�lpare. I fall som avses i 36 �<br/>andra stycket denna lag och 3 kap. 1 � lagen (2009:62) om �tg�rder mot pen-<br/>ningtv�tt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast f�r skada</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Jfr r�dets fj�rde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat p� artikel 54.3 g i<br/>f�rdraget om �rsbokslut i vissa typer av bolag (EGT L 222, 14.8.1978, s. 11, Celex<br/>31978L0660), senast �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/49/<br/>EG (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049) samt r�dets sjunde direktiv 83/<br/>349/EEG av den 13 juni 1983 grundat p� artikel 54.3 g i f�rdraget om sammanst�lld<br/>redovisning (EGT L 193, 18.7.1983, s. 1, Celex 31983L0349), senast �ndrat genom<br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/49/EG (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42,<br/>Celex 32009L0049).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2009:71.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:837</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:837</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">p� grund av oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhj�lpare har<br/>haft sk�lig anledning att anta var oriktiga.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett registrerat revisionsbolag �r revisor, �r det detta bolag och den f�r</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">revisionen huvudansvarige som �r ers�ttningsskyldiga.</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2010.<br/>2. Best�mmelserna i 2 � till�mpas f�rsta g�ngen f�r det r�kenskaps�r som</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">inleds n�rmast efter den 31 oktober 2010.</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i revisionslagen (1999:1079);

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 2 och 37 �� revisionslagen

(1999:1079) ska ha f�ljande lydelse.

2 �

Lagen �r till�mplig p� f�retag som enligt 6 kap. 1 � bokf�ringslagen

(1999:1078) �r skyldiga att avsluta bokf�ringen med en �rsredovisning, dock
inte f�retag f�r vilka regler om revision finns i n�gon annan lag.

I fr�ga om handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer �r del�gare

�r lagen till�mplig endast om bolaget uppfyller mer �n ett av f�ljande vill-
kor:

1. medelantalet anst�llda i bolaget har under vart och ett av de tv� senaste

r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 3,

2. bolagets redovisade balansomslutning har f�r vart och ett av de tv� sen-

aste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 1,5 miljoner kronor,

3. bolagets redovisade nettooms�ttning har f�r vart och ett av de tv� sen-

aste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 3 miljoner kronor.

Andra stycket g�ller �ven f�r moderbolag i en koncern, om koncernen

uppfyller mer �n ett av de villkor som anges d�r. Vid till�mpningen ska ford-
ringar och skulder mellan koncernf�retag, liksom internvinster, elimineras.
Detsamma g�ller f�r int�kter och kostnader som h�nf�r sig till transaktioner
mellan koncernf�retag, liksom f�r�ndring av internvinst.

37 �

3

En revisor som n�r han eller hon fullg�r sitt uppdrag upps�tligen

eller av oaktsamhet skadar f�retaget ska ers�tta skadan. Detsamma g�ller n�r
skadan tillfogas n�gon annan genom �vertr�delse av denna lag eller till�mp-
lig lag om �rsredovisning. En revisor ska �ven ers�tta skada som upps�tligen
eller av oaktsamhet v�llas av revisorns medhj�lpare. I fall som avses i 36 �
andra stycket denna lag och 3 kap. 1 � lagen (2009:62) om �tg�rder mot pen-
ningtv�tt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast f�r skada

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Jfr r�dets fj�rde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat p� artikel 54.3 g i
f�rdraget om �rsbokslut i vissa typer av bolag (EGT L 222, 14.8.1978, s. 11, Celex
31978L0660), senast �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/49/
EG (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049) samt r�dets sjunde direktiv 83/
349/EEG av den 13 juni 1983 grundat p� artikel 54.3 g i f�rdraget om sammanst�lld
redovisning (EGT L 193, 18.7.1983, s. 1, Celex 31983L0349), senast �ndrat genom
Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/49/EG (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42,
Celex 32009L0049).

3 Senaste lydelse 2009:71.

SFS 2010:837

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:837

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

p� grund av oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhj�lpare har
haft sk�lig anledning att anta var oriktiga.

Om ett registrerat revisionsbolag �r revisor, �r det detta bolag och den f�r

revisionen huvudansvarige som �r ers�ttningsskyldiga.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2010.
2. Best�mmelserna i 2 � till�mpas f�rsta g�ngen f�r det r�kenskaps�r som

inleds n�rmast efter den 31 oktober 2010.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

;