SFS 2010:837 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

100837.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisionslagen (1999:1079);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 och 37 §§ revisionslagen

(1999:1079) ska ha följande lydelse.

2 §

Lagen är tillämplig på företag som enligt 6 kap. 1 § bokföringslagen

(1999:1078) är skyldiga att avsluta bokföringen med en årsredovisning, dock
inte företag för vilka regler om revision finns i någon annan lag.

I fråga om handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare

är lagen tillämplig endast om bolaget uppfyller mer än ett av följande vill-
kor:

1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste

räkenskapsåren uppgått till mer än 3,

2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två sen-

aste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor,

3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två sen-

aste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor.

Andra stycket gäller även för moderbolag i en koncern, om koncernen

uppfyller mer än ett av de villkor som anges där. Vid tillämpningen ska ford-
ringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras.
Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner
mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

37 §

3

En revisor som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen

eller av oaktsamhet skadar företaget ska ersätta skadan. Detsamma gäller när
skadan tillfogas någon annan genom överträdelse av denna lag eller tillämp-
lig lag om årsredovisning. En revisor ska även ersätta skada som uppsåtligen
eller av oaktsamhet vållas av revisorns medhjälpare. I fall som avses i 36 §
andra stycket denna lag och 3 kap. 1 § lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast för skada

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Jfr rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i
fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag (EGT L 222, 14.8.1978, s. 11, Celex
31978L0660), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/
EG (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049) samt rådets sjunde direktiv 83/
349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd
redovisning (EGT L 193, 18.7.1983, s. 1, Celex 31983L0349), senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42,
Celex 32009L0049).

3 Senaste lydelse 2009:71.

SFS 2010:837

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:837

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

på grund av oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhjälpare har
haft skälig anledning att anta var oriktiga.

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor, är det detta bolag och den för

revisionen huvudansvarige som är ersättningsskyldiga.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.
2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas första gången för det räkenskapsår som

inleds närmast efter den 31 oktober 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)