SFS 2010:838 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

100838.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 4 §, 10 kap. 14 §, 11 kap.

19 § och 16 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713)

2 ska ha följande

lydelse.

4 kap.

4 §

3

Styrelsens redogörelse enligt 3 § ska granskas av en eller flera revi-

sorer. Dessa ska avge ett skriftligt yttrande över granskningen. Av yttrandet
ska framgå att egendom, som ska tillföras det emitterande bolaget, inte i
redogörelsen åsatts högre värde än det verkliga värdet för bolaget och att
apportegendom är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet.
Emissionsbeslutet ska innehålla uppgift om att redogörelsen, yttrandet och, i
fråga om apport, Finansinspektionens medgivande har lämnats.

En revisor som avses i första stycket ska vara en auktoriserad eller god-

känd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Om inte annat framgår av
bolagsordningen, ska revisorn utses av bolagsstämman. Om någon särskild
revisor inte är utsedd, ska granskningen i stället utföras av bolagets reviso-
rer.

För en revisor som har utsetts att utföra granskning enligt första stycket

gäller 10 kap. 9 och 13 §§ samt 14 § andra och tredje styckena.

10 kap.

14 §

4

Revisorn får inte till enskild aktieägare, delägare, delegerad, garant

eller utomstående lämna upplysningar om sådana försäkringsbolagets ange-
lägenheter som han eller hon fått kännedom om vid fullgörandet av sitt upp-
drag, om det kan vara till förfång för bolaget.

Revisorn är skyldig att
1. till bolagsstämman lämna alla upplysningar som bolagsstämman begär,

om det inte skulle vara till väsentligt förfång för bolaget,

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Lagen omtryckt 1995:1567.

3 Senaste lydelse 2001:238.

4 Senaste lydelse 2009:569.

SFS 2010:838

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:838

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2. lämna en medrevisor, en ny revisor och, om bolaget har försatts i kon-

kurs, konkursförvaltaren erforderliga upplysningar om bolagets angelägen-
heter, samt

3. på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till under-

sökningsledaren under förundersökning i brottmål.

Revisorn är vidare enligt 8 c § skyldig att rapportera vissa förhållanden till

Finansinspektionen.

11 kap.

19 §

5

Lekmannarevisorn är skyldig att lämna bolagets revisor, annan lek-

mannarevisor och, om bolaget har försatts i konkurs, konkursförvaltaren de
upplysningar som behövs om bolagets angelägenheter.

Lekmannarevisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar

om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersök-
ning i brottmål.

16 kap.

2 §

6

En revisor eller en lekmannarevisor är ersättningsskyldig enligt de

grunder som anges i 1 §. Han eller hon ansvarar även för den skada som upp-
såtligen eller av oaktsamhet vållas av en medhjälpare. I de fall som avses i
10 kap. 14 § andra stycket 3 och 11 kap. 19 § andra stycket denna lag samt
3 kap. 1 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism svarar dock revisorn eller lekmannarevisorn endast för skada på
grund av oriktiga uppgifter som han eller hon eller en medhjälpare har haft
skälig anledning att anta var oriktiga.

Om ett revisionsbolag är revisor, åligger ersättningsskyldigheten detta

bolag och den för revisionen huvudansvarige.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 1999:600.

6 Senaste lydelse 1999:600.