SFS 2010:841 Lag om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar

100841.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av
elektroniska pengar;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 10 § lagen (2002:149) om

utgivning av elektroniska pengar ska ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

Ett institut för elektroniska pengar ska ha minst en revisor som utses

av stämman. Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara
revisor. Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad revisor
eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

SFS 2010:841

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010