SFS 2010:843 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

100843.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 9 § lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

10 kap.

9 §

2

Ett bankaktiebolag ska ha minst en revisor. Minst en revisor som

bolagsstämman utsett ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor
som har avlagt revisorsexamen.

Om bolagsstämman inte har utsett en auktoriserad revisor eller godkänd

revisor som har avlagt revisorsexamen, är bestämmelserna om länsstyrelse-
förordnande i 9 kap. 25 och 27 §§ aktiebolagslagen (2005:551) tillämpliga.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Senaste lydelse 2005:932.

SFS 2010:843

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010