SFS 2010:843 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

100843.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2004:297) om bank- och <br/>finansieringsr�relse;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 10 kap. 9 � lagen (2004:297) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">bank- och finansieringsr�relse ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett bankaktiebolag ska ha minst en revisor. Minst en revisor som</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">bolagsst�mman utsett ska vara auktoriserad revisor eller godk�nd revisor<br/>som har avlagt revisorsexamen.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om bolagsst�mman inte har utsett en auktoriserad revisor eller godk�nd</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">revisor som har avlagt revisorsexamen, �r best�mmelserna om l�nsstyrelse-<br/>f�rordnande i 9 kap. 25 och 27 �� aktiebolagslagen (2005:551) till�mpliga.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft111">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2005:932.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:843</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsr�relse;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 10 kap. 9 � lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsr�relse ska ha f�ljande lydelse.

10 kap.

9 �

2

Ett bankaktiebolag ska ha minst en revisor. Minst en revisor som

bolagsst�mman utsett ska vara auktoriserad revisor eller godk�nd revisor
som har avlagt revisorsexamen.

Om bolagsst�mman inte har utsett en auktoriserad revisor eller godk�nd

revisor som har avlagt revisorsexamen, �r best�mmelserna om l�nsstyrelse-
f�rordnande i 9 kap. 25 och 27 �� aktiebolagslagen (2005:551) till�mpliga.

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2010.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Senaste lydelse 2005:932.

SFS 2010:843

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;