SFS 2010:845 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

100845.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m.;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (1992:160) om utländ-

ska filialer m.m. ska ha följande lydelse.

12 §

2

Den verkställande direktörens förvaltning och filialens räkenskaper

ska granskas av minst en auktoriserad eller godkänd revisor, om verksam-
heten i Sverige uppfyller mer än ett av de villkor som anges i 2 § andra
stycket revisionslagen (1999:1079).

Förvaltningen och räkenskaperna ska, även om villkoren i första stycket

inte är uppfyllda, granskas av minst en revisor, om verksamheten omfattas av

– lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

– lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
– lagen (2004:46) om investeringsfonder,
– lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
– lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, eller
– lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
I fall som avses i andra stycket ska revisorn ha den kompetens som enligt

lag gäller för revisorn i ett svenskt företag av motsvarande slag som driver
angiven verksamhet.

Till revisor får även utses ett registrerat revisionsbolag. Dessutom får en

eller flera revisorssuppleanter utses.

Verkställande direktören ska se till att revisor utses och att denne inom tre

månader efter räkenskapsårets slut för granskning får redovisningshandling-
arna i original eller bestyrkt kopia.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 oktober 2010.

3. Den som har utsetts till revisor i en filial före ikraftträdandet och som

enligt de nya bestämmelserna inte längre ensam kan vara revisor i filialen får
ändå kvarstå som revisor under den resterande mandattiden.

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Senaste lydelse 1995:538.

SFS 2010:845

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:845

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

;