SFS 2010:846 Lag om ändring i lagen (2010:845) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

100846.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2010:845) om �ndring i lagen <br/>(1992:160) om utl�ndska filialer m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 12 � lagen (1992:160) om utl�nd-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ska filialer m.m. i st�llet f�r dess lydelse enligt lagen (2010:845) om �ndring<br/>i n�mnda lag ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:493px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Den verkst�llande direkt�rens f�rvaltning och filialens r�kenskaper</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ska granskas av minst en auktoriserad revisor eller godk�nd revisor som har<br/>avlagt revisorsexamen, om verksamheten i Sverige uppfyller mer �n ett av<br/>de villkor som anges i 2 � andra stycket revisionslagen (1999:1079).</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rvaltningen och r�kenskaperna ska, �ven om villkoren i f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">inte �r uppfyllda, granskas av minst en revisor, om verksamheten omfattas<br/>av</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10"> lagen (1998:293) om utl�ndska f�rs�kringsgivares och tj�nste-</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">pensionsinstituts verksamhet i Sverige,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19"> lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,<br/> lagen (2004:46) om investeringsfonder,<br/> lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,<br/> lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet,<br/> lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden, eller<br/> lagen (2010:751) om betaltj�nster.<br/>I fall som avses i andra stycket ska revisorn ha den kompetens som enligt</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">lag g�ller f�r revisorn i ett svenskt f�retag av motsvarande slag som driver<br/>angiven verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Till revisor f�r �ven utses ett registrerat revisionsbolag. Dessutom f�r en</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">eller flera revisorssuppleanter utses.</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Verkst�llande direkt�ren ska se till att en revisor utses och att denne inom</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">tre m�nader efter r�kenskaps�rets slut f�r granskning f�r redovis-<br/>ningshandlingarna i original eller bestyrkt kopia.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:969px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:846</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2010:845) om �ndring i lagen
(1992:160) om utl�ndska filialer m.m.;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 12 � lagen (1992:160) om utl�nd-

ska filialer m.m. i st�llet f�r dess lydelse enligt lagen (2010:845) om �ndring
i n�mnda lag ska ha f�ljande lydelse.

12 �

Den verkst�llande direkt�rens f�rvaltning och filialens r�kenskaper

ska granskas av minst en auktoriserad revisor eller godk�nd revisor som har
avlagt revisorsexamen, om verksamheten i Sverige uppfyller mer �n ett av
de villkor som anges i 2 � andra stycket revisionslagen (1999:1079).

F�rvaltningen och r�kenskaperna ska, �ven om villkoren i f�rsta stycket

inte �r uppfyllda, granskas av minst en revisor, om verksamheten omfattas
av

 lagen (1998:293) om utl�ndska f�rs�kringsgivares och tj�nste-

pensionsinstituts verksamhet i Sverige,

 lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
 lagen (2004:46) om investeringsfonder,
 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,
 lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet,
 lagen (2007:528) om v�rdepappersmarknaden, eller
 lagen (2010:751) om betaltj�nster.
I fall som avses i andra stycket ska revisorn ha den kompetens som enligt

lag g�ller f�r revisorn i ett svenskt f�retag av motsvarande slag som driver
angiven verksamhet.

Till revisor f�r �ven utses ett registrerat revisionsbolag. Dessutom f�r en

eller flera revisorssuppleanter utses.

Verkst�llande direkt�ren ska se till att en revisor utses och att denne inom

tre m�nader efter r�kenskaps�rets slut f�r granskning f�r redovis-
ningshandlingarna i original eller bestyrkt kopia.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372.

SFS 2010:846

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;