SFS 2010:846 Lag om ändring i lagen (2010:845) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

100846.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:845) om ändring i lagen
(1992:160) om utländska filialer m.m.;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (1992:160) om utländ-

ska filialer m.m. i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:845) om ändring
i nämnda lag ska ha följande lydelse.

12 §

Den verkställande direktörens förvaltning och filialens räkenskaper

ska granskas av minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har
avlagt revisorsexamen, om verksamheten i Sverige uppfyller mer än ett av
de villkor som anges i 2 § andra stycket revisionslagen (1999:1079).

Förvaltningen och räkenskaperna ska, även om villkoren i första stycket

inte är uppfyllda, granskas av minst en revisor, om verksamheten omfattas
av

� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänste-

pensionsinstituts verksamhet i Sverige,

� lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
� lagen (2004:46) om investeringsfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller
� lagen (2010:751) om betaltjänster.
I fall som avses i andra stycket ska revisorn ha den kompetens som enligt

lag gäller för revisorn i ett svenskt företag av motsvarande slag som driver
angiven verksamhet.

Till revisor får även utses ett registrerat revisionsbolag. Dessutom får en

eller flera revisorssuppleanter utses.

Verkställande direktören ska se till att en revisor utses och att denne inom

tre månader efter räkenskapsårets slut för granskning får redovis-
ningshandlingarna i original eller bestyrkt kopia.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372.

SFS 2010:846

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010