SFS 2010:848 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

100848.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i �rsredovisningslagen (1995:1554);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 1 kap. 3 � �rsredovisningslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1995:1554) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag betyder </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�retag: en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt omfattas</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">av en �rsredovisning, en koncernredovisning eller en del�rsrapport,</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">2. andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer, <br/>3. nettooms�ttning: int�kter fr�n s�lda varor och utf�rda tj�nster som ing�r</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">i f�retagets normala verksamhet med avdrag f�r l�mnade rabatter, mer-<br/>v�rdesskatt och annan skatt som �r direkt knuten till oms�ttningen, </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">4. st�rre f�retag: <br/> f�retag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev �r upptagna till</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">handel p� en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Euro-<br/>peiska ekonomiska samarbetsomr�det eller</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"> f�retag som uppfyller mer �n ett av f�ljande villkor: <br/>a) medelantalet anst�llda i f�retaget har under vart och ett av de tv�</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 50,</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">b) f�retagets redovisade balansomslutning har f�r vart och ett av de tv�</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 40 miljoner kronor,</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">c) f�retagets redovisade nettooms�ttning har f�r vart och ett av de tv�</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 80 miljoner kronor,</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">5. mindre f�retag: f�retag som inte �r st�rre f�retag,<br/>6. st�rre koncerner:<br/> koncerner i vilka moderf�retagets eller n�got av dotterf�retagens</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev �r upptagna till handel p� en reg-</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr r�dets fj�rde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat p� artikel 54.3 g i<br/>f�rdraget om �rsbokslut i vissa typer av bolag (EGT L 222, 14.8.1978, s. 11, Celex<br/>31978L0660), senast �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/49/<br/>EG (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049) samt r�dets sjunde direktiv 83/<br/>349/EEG av den 13 juni 1983 grundat p� artikel 54.3 g i f�rdraget om sammanst�lld<br/>redovisning (EGT L 193, 18.7.1983, s. 1, Celex 31983L0349), senast �ndrat genom<br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/49/EG (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42,<br/>Celex 32009L0049).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2009:34.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:848</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:848</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-<br/>miska samarbetsomr�det eller</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft22"> koncerner som uppfyller mer �n ett av f�ljande villkor:<br/>a) medelantalet anst�llda i koncernen har under vart och ett av de tv� sen-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">aste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 50,</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">b) koncernf�retagens redovisade balansomslutning har f�r vart och ett av</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">de tv� senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 40 miljoner kronor,</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">c) koncernf�retagens redovisade nettooms�ttning har f�r vart och ett av</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">de tv� senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 80 miljoner kronor,</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft22">7. mindre koncerner: koncerner som inte �r st�rre koncerner. <br/>Vid till�mpningen av f�rsta stycket 6 b och c ska fordringar och skulder</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">mellan koncernf�retag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma g�ller<br/>f�r int�kter och kostnader som h�nf�r sig till transaktioner mellan koncern-<br/>f�retag, liksom f�r�ndring av internvinst.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�retag som avses i 2 kap. 2 � f�rsta stycket och 3 � bokf�ringslagen</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22">(1999:1078) ska vid till�mpningen av f�rsta stycket 47 och 5 kap. 6 � till<br/>nettooms�ttningen l�gga bidrag, g�vor, medlemsavgifter och andra liknande<br/>int�kter.</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2010 och till�mpas f�rsta g�ngen</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r det r�kenskaps�r som inleds n�rmast efter den 31 oktober 2010.</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft22">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i �rsredovisningslagen (1995:1554);

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 1 kap. 3 � �rsredovisningslagen

(1995:1554) ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

3 �

3

I denna lag betyder

1. f�retag: en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt omfattas

av en �rsredovisning, en koncernredovisning eller en del�rsrapport,

2. andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer,
3. nettooms�ttning: int�kter fr�n s�lda varor och utf�rda tj�nster som ing�r

i f�retagets normala verksamhet med avdrag f�r l�mnade rabatter, mer-
v�rdesskatt och annan skatt som �r direkt knuten till oms�ttningen,

4. st�rre f�retag:
 f�retag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev �r upptagna till

handel p� en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Euro-
peiska ekonomiska samarbetsomr�det eller

 f�retag som uppfyller mer �n ett av f�ljande villkor:
a) medelantalet anst�llda i f�retaget har under vart och ett av de tv�

senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 50,

b) f�retagets redovisade balansomslutning har f�r vart och ett av de tv�

senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 40 miljoner kronor,

c) f�retagets redovisade nettooms�ttning har f�r vart och ett av de tv�

senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 80 miljoner kronor,

5. mindre f�retag: f�retag som inte �r st�rre f�retag,
6. st�rre koncerner:
 koncerner i vilka moderf�retagets eller n�got av dotterf�retagens

andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev �r upptagna till handel p� en reg-

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Jfr r�dets fj�rde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat p� artikel 54.3 g i
f�rdraget om �rsbokslut i vissa typer av bolag (EGT L 222, 14.8.1978, s. 11, Celex
31978L0660), senast �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/49/
EG (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049) samt r�dets sjunde direktiv 83/
349/EEG av den 13 juni 1983 grundat p� artikel 54.3 g i f�rdraget om sammanst�lld
redovisning (EGT L 193, 18.7.1983, s. 1, Celex 31983L0349), senast �ndrat genom
Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/49/EG (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42,
Celex 32009L0049).

3 Senaste lydelse 2009:34.

SFS 2010:848

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:848

lerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekono-
miska samarbetsomr�det eller

 koncerner som uppfyller mer �n ett av f�ljande villkor:
a) medelantalet anst�llda i koncernen har under vart och ett av de tv� sen-

aste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 50,

b) koncernf�retagens redovisade balansomslutning har f�r vart och ett av

de tv� senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 40 miljoner kronor,

c) koncernf�retagens redovisade nettooms�ttning har f�r vart och ett av

de tv� senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 80 miljoner kronor,

7. mindre koncerner: koncerner som inte �r st�rre koncerner.
Vid till�mpningen av f�rsta stycket 6 b och c ska fordringar och skulder

mellan koncernf�retag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma g�ller
f�r int�kter och kostnader som h�nf�r sig till transaktioner mellan koncern-
f�retag, liksom f�r�ndring av internvinst.

F�retag som avses i 2 kap. 2 � f�rsta stycket och 3 � bokf�ringslagen

(1999:1078) ska vid till�mpningen av f�rsta stycket 47 och 5 kap. 6 � till
nettooms�ttningen l�gga bidrag, g�vor, medlemsavgifter och andra liknande
int�kter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2010 och till�mpas f�rsta g�ngen

f�r det r�kenskaps�r som inleds n�rmast efter den 31 oktober 2010.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

;