SFS 2010:849 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

100849.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i bokf�ringslagen (1999:1078);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:339px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 6 kap. 1 � bokf�ringslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1999:1078) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">F�retag som tillh�r n�gon eller n�gra av f�ljande kategorier ska f�r</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">varje r�kenskaps�r avsluta bokf�ringen med en �rsredovisning och offentlig-<br/>g�ra den enligt 2 �:</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. aktiebolag,<br/>2. ekonomiska f�reningar,<br/>3. handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer �r del�gare,<br/>3 a. grupperingar enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG)</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering f�r territoriellt<br/>samarbete (EGTS),</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. f�retag som omfattas av lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kredit-</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">institut och v�rdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om �rsredovisning i<br/>f�rs�kringsf�retag,</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. stiftelser som �r bokf�ringsskyldiga enligt denna lag, dock inte</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">stiftelser som f�r anv�nda sina tillg�ngar uteslutande till f�rm�n f�r medlem-<br/>mar av en viss eller vissa sl�kter och som �r bokf�ringsskyldiga endast p�<br/>grund av 2 kap. 3 � f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">6. f�retag som uppfyller mer �n ett av f�ljande villkor:<br/>a) medelantalet anst�llda i f�retaget har under vart och ett av de tv�</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 50,</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">b) f�retagets redovisade balansomslutning har f�r vart och ett av de tv�</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 40 miljoner kronor,</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">c) f�retagets redovisade nettooms�ttning har f�r vart och ett av de tv� sen-</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">aste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 80 miljoner kronor,</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">7. f�retag som �r moderf�retag i en koncern vilken uppfyller mer �n ett av</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande villkor:</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">a) medelantalet anst�llda i koncernen har under vart och ett av de tv� sen-</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">aste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 50,</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">b) koncernf�retagens redovisade balansomslutning har f�r vart och ett av</p> <p style="position:absolute;top:983px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">de tv� senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 40 miljoner kronor,</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:701.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:849</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:849</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">c) koncernf�retagens redovisade nettooms�ttning har f�r vart och ett av de</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tv� senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 80 miljoner kronor.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid till�mpningen av f�rsta stycket 7 b och c ska fordringar och skulder</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">mellan koncernf�retag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma g�ller<br/>f�r int�kter och kostnader som h�nf�r sig till transaktioner mellan koncern-<br/>f�retag, liksom f�r�ndring av internvinst.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2010 och till�mpas f�rsta g�ngen</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r det r�kenskaps�r som inleds n�rmast efter den 31 oktober 2010.</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i bokf�ringslagen (1999:1078);

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 6 kap. 1 � bokf�ringslagen

(1999:1078) ska ha f�ljande lydelse.

6 kap.

1 �

2

F�retag som tillh�r n�gon eller n�gra av f�ljande kategorier ska f�r

varje r�kenskaps�r avsluta bokf�ringen med en �rsredovisning och offentlig-
g�ra den enligt 2 �:

1. aktiebolag,
2. ekonomiska f�reningar,
3. handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer �r del�gare,
3 a. grupperingar enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG)

nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering f�r territoriellt
samarbete (EGTS),

4. f�retag som omfattas av lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kredit-

institut och v�rdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om �rsredovisning i
f�rs�kringsf�retag,

5. stiftelser som �r bokf�ringsskyldiga enligt denna lag, dock inte

stiftelser som f�r anv�nda sina tillg�ngar uteslutande till f�rm�n f�r medlem-
mar av en viss eller vissa sl�kter och som �r bokf�ringsskyldiga endast p�
grund av 2 kap. 3 � f�rsta stycket,

6. f�retag som uppfyller mer �n ett av f�ljande villkor:
a) medelantalet anst�llda i f�retaget har under vart och ett av de tv�

senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 50,

b) f�retagets redovisade balansomslutning har f�r vart och ett av de tv�

senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 40 miljoner kronor,

c) f�retagets redovisade nettooms�ttning har f�r vart och ett av de tv� sen-

aste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 80 miljoner kronor,

7. f�retag som �r moderf�retag i en koncern vilken uppfyller mer �n ett av

f�ljande villkor:

a) medelantalet anst�llda i koncernen har under vart och ett av de tv� sen-

aste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 50,

b) koncernf�retagens redovisade balansomslutning har f�r vart och ett av

de tv� senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 40 miljoner kronor,

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Senaste lydelse 2009:701.

SFS 2010:849

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:849

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

c) koncernf�retagens redovisade nettooms�ttning har f�r vart och ett av de

tv� senaste r�kenskaps�ren uppg�tt till mer �n 80 miljoner kronor.

Vid till�mpningen av f�rsta stycket 7 b och c ska fordringar och skulder

mellan koncernf�retag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma g�ller
f�r int�kter och kostnader som h�nf�r sig till transaktioner mellan koncern-
f�retag, liksom f�r�ndring av internvinst.

Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2010 och till�mpas f�rsta g�ngen

f�r det r�kenskaps�r som inleds n�rmast efter den 31 oktober 2010.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

;