SFS 2010:850 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

100850.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i taxeringslagen (1990:324);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3

kap. 5 § taxeringslagen

(1990:324) ska ha följande lydelse.

3 kap.

5 §

2

Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara skattskyldig

att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling
som behövs för kontroll av att uppgifterna i hans självdeklaration är riktiga
eller annars för hans taxering.

Skatteverket får också förelägga den som är eller kan antas vara bok-

föringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan
juridisk person än dödsbo, att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna
över en kopia av handling som behövs för kontroll av att skyldigheten enligt
19 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
fullgörs.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Senaste lydelse 2003:655.

SFS 2010:850

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010