SFS 2010:851 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

100851.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 kap. 3 § skattebetalningslagen

(1997:483) ska ha följande lydelse.

14 kap.

3 §

2

Skatteverket får förelägga

1. den som är eller kan antas vara deklarationsskyldig att lämna uppgift,

visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för
kontroll av deklarationen eller av annan uppgiftsskyldighet enligt denna lag,

2. den som ska utföra identitetskontroll enligt 1 a § att lämna uppgift, visa

upp handling eller lämna över en kopia av handling som använts vid identi-
tetskontrollen,

3. den som är eller kan antas vara skyldig att redovisa punktskatt att lämna

varuprov eller beskriva varor eller tjänster som används, säljs eller på annat
sätt tillhandahålls i verksamheten, och

4. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokförings-

lagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än dödsbo, att läm-
na uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som
behövs för kontroll av att skyldigheten enligt 14 kap. 2 § denna lag fullgörs.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368.

2 Senaste lydelse 2003:664.

SFS 2010:851

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010