SFS 2010:853 Förordning om ursprungsgarantier för el

100853.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ursprungsgarantier för el;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen

(2010:601) om ursprungsgarantier för el.

Ord och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som

i lagen om ursprungsgarantier för el.

2 §

Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet och Affärsverket

svenska kraftnät är kontoföringsmyndighet.

Definitioner

3 §

Ursprungsgarantier får avse el från förnybara energikällor, högeffektiv

kraftvärme, kärnkraft, torvförbränning och fossila energikällor samt övrig el
enligt följande definitioner:

el från förnybara energikällor: el som produceras med förnybara, icke-

fossila energikällor, vilka är vindenergi, solenergi, havsenergi, vattenkraft,
biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas,

biomassa: den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och rest-

produkter av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av vege-
tabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad indu-
stri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen
av industriavfall och kommunalt avfall,

flytande biobränslen: vätskeformiga bränslen som framställs av biomassa,
el från högeffektiv kraftvärme: kraftvärmeproducerad el så som den be-

stäms i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 febru-
ari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttig-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 februari 2004 om
främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre
marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG (EUT L 52, 21.2.2004,
s. 50, Celex 32004L0008) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG
om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring
och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140,
5.6.2009, s. 16, Celex 32009L0028).

SFS 2010:853

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:853

gjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv
92/42/EEG

2,

el från kärnkraft: el som framställs i en kärnkraftsreaktor,
el från torvförbränning: el som produceras genom förbränning av torv,
el från fossila energikällor: el som produceras med icke förnybara energi-

källor såsom kol, olja och naturgas, och

övrig el: el från någon annan energikälla än de som definierats ovan.

Uppgifter på ursprungsgarantin

4 §

En ursprungsgaranti ska innehålla uppgifter om

1. den energikälla energin produceras från samt start- och slutdatum för

produktion,

2. namnet på den anläggning där energin produceras, var den är belägen,

vilken typ av anläggning det rör sig om och dess kapacitet,

3. huruvida, när och i vilken omfattning anläggningen eller energienheten

har fått stöd genom ett nationellt stödsystem och typen av stödsystem,

4. datum då anläggningen togs i drift, och
5. datum och land för utfärdande.

5 §

Om ursprungsgarantin avser el från högeffektiv kraftvärme ska ur-

sprungsgarantin utöver vad som anges i 4 § även innehålla uppgifter om

1. energikällans lägre värmevärde (det effektiva värmevärdet),
2. hur den värme som framställts genom kraftvärmeprocessen har använts,

och

3. primärenergibesparing som beräknats enligt fastställda referensvärden

för effektivitet och enligt bilaga 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/8/EG.

Mätning och rapportering

Mätning och rapportering av produktionsuppgifter

6 §

Om den el som har producerats i en elproduktionsanläggning matas in i

ett elnät som omfattas av nätkoncession, ska den som har nätkoncession mä-
ta mängden inmatad el och mängdens fördelning över tiden samt rapportera
uppgifterna till kontoföringsmyndigheten i enlighet med vad som anges i
förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av över-
förd el och de föreskrifter som meddelats i anslutning till den förordningen.

7 §

Om den el som har producerats i en elproduktionsanläggning matas in i

ett elnät som inte omfattas av nätkoncession, ska producenten av el mäta
mängden inmatad el under varje timme samt rapportera uppgifterna till kon-
toföringsmyndigheten i enlighet med vad som anges i de föreskrifter som
meddelas av tillsynsmyndigheten.

2 EUT L 52, 21.2.2004, s. 50 (Celex 32004L0008).

background image

3

SFS 2010:853

Övrig rapportering

8 §

Om en ursprungsgaranti avser el från högeffektiv kraftvärme, ska pro-

ducenten av el särskilt rapportera de uppgifter för ursprungsgarantin som
krävs enligt 5 § till kontoföringsmyndigheten.

9 §

Om det vid en produktionsanläggning är möjligt att producera el med

olika bränslen eller energikällor, ska producenten av el särskilt beräkna och
rapportera om produktionen till kontoföringsmyndigheten i enlighet med
vad som anges i de föreskrifter som meddelas av tillsynsmyndigheten.

10 §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll meddelar föreskrifter

om krav på och kontroll av mätutrustning och utövar tillsyn över efterlevna-
den av sådana föreskrifter i enlighet med vad som följer av lagen
(1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.

Konto för ursprungsgarantier

11 §

Kontoföringsmyndigheten ska upprätta ett konto för ursprungsgaran-

tier

1. åt producenten av el efter att uppgifter enligt 11 § lagen (2010:601) om

ursprungsgarantier för el har kommit in till myndigheten, och

2. åt elleverantörer och i övriga fall, efter anmälan.

Ursprungsgarantier från andra medlemsstater i Europeiska
unionen

12 §

Tillsynsmyndigheten ska informera kontoföringsmyndigheten om åt-

gärder enligt 14 § lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el.

Kontoföringsmyndigheten ska anteckna uppgifter enligt första stycket på

den ursprungsgaranti som berörs. Om en ursprungsgaranti inte erkänns, ska
kontoföringsmyndigheten se till att den inte kan annulleras enligt det syfte
som anges i 2 § lagen om ursprungsgarantier för el.

Avgifter

13 §

Producenten av el ska betala en avgift om 0,02 kronor per utfärdad

ursprungsgaranti till kontoföringsmyndigheten. Övriga kontoinnehavare ska
betala en kontoavgift om 200 kronor per år till kontoföringsmyndigheten.

Bemyndiganden

14 §

Tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som

ska lämnas i en ansökan om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier enligt
9 § lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el och om mätning och rap-
portering enligt 7–9 §§ denna förordning samt de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av lagen om ursprungsgarantier för el och denna
förordning.

background image

4

SFS 2010:853

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Överklagande

15 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010, då förordningen

(2006:331) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar
el ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för ursprungsgarantier

som har utfärdats före den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)