SFS 2010:854 Förordning om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el

100854.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1806)
om systemansvaret för el;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1994:1806) om system-

ansvaret för el ska införas en ny paragraf, 15 a §, samt närmast före 15 a § en
ny rubrik av följande lydelse.

Rapporteringsskyldighet för Svenska kraftnät

15 a §

Om Svenska kraftnät för att kunna utöva systemansvaret vidtar

betydande åtgärder för att minska andelen el från förnybara energikällor, ska
Svenska kraftnät rapportera dessa åtgärder till Energimarknadsinspektionen.
I rapporten ska det även anges vilka avhjälpande åtgärder som Svenska
kraftnät avser att vidta för att förhindra att andelen el från förnybara energi-
källor minskas mer än vad som är lämpligt.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:854

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;