SFS 2010:855 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

100855.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:716) om mätning,
beräkning och rapportering av överförd el;

utfärdad den 23 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 7 och 9 §§ förordningen (1999:716) om mät-

ning, beräkning och rapportering av överförd el ska ha följande lydelse.

7 §

1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll meddelar föreskrifter

om krav på och kontroll av mätutrustning och utövar tillsyn över efterlevna-
den av sådana föreskrifter i enlighet med vad som följer av lagen
(1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.

9 §

2

Innehavare av nätkoncession ska sända slutliga rapporter om de rätta-

de resultaten av sina mätningar. Rapporterna, som ska visa mätresultaten för
varje timme på dygnet, ska sändas enligt följande.

1. Mätresultaten i uttagspunkten sänds till
a) berörd elanvändare,
b) den som levererat el i uttagspunkten.
2. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen inom schablon-

beräkningsområde eller inom ledningsnät som omfattas av nätkoncession för
linje (region- och stamnät) uppdelat per elleverantör och balansansvarig
sänds i berörda delar till

a) den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,
b) den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna.
3. Mätresultaten i gränspunkten sänds till nätkoncessionshavare för det

angränsande nätet.

4. Mätresultaten i inmatningspunkt sänds till den elproducent som matat

in el i inmatningspunkt.

5. Mätresultatet avseende den samlade inmatade produktionen uppdelat

per elproducent och balansansvarig sänds i berörda delar till

a) den som matat in el i inmatningspunkterna,
b) den som är balansansvarig för produktion av el i inmatningspunkterna.
6. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen respektive den sam-

lade produktionen per balansansvarig sänds i berörda delar till

a) Affärsverket svenska kraftnät,
b) den som är balansansvarig.

1 Senaste lydelse 2006:481.

2 Senaste lydelse 2006:333.

SFS 2010:855

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:855

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Till Affärsverket svenska kraftnät ska också rapporter sändas som visar
1. mätresultaten för varje timme på dygnet av det samlade flödet i gräns-

punkten, och

2. mätresultatet i varje inmatningspunkt där el matas in från en produk-

tionsanläggning som är godkänd enligt 2 kap. 5 § lagen (2003:113) om
elcertifikat eller som har rätt till tilldelning av ursprungsgarantier enligt
lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el.

Föreskrifter om särskild mätning, beräkning och rapportering av viss

elproduktion finns i förordningen (2003:120) om elcertifikat och i förord-
ningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)