SFS 2010:855 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

100855.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1999:716) om m�tning, <br/>ber�kning och rapportering av �verf�rd el;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 7 och 9 �� f�rordningen (1999:716) om m�t-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ning, ber�kning och rapportering av �verf�rd el ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Styrelsen f�r ackreditering och teknisk kontroll meddelar f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">om krav p� och kontroll av m�tutrustning och ut�var tillsyn �ver efterlevna-<br/>den av s�dana f�reskrifter i enlighet med vad som f�ljer av lagen<br/>(1992:1514) om m�ttenheter, m�tningar och m�tdon. </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:559px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Innehavare av n�tkoncession ska s�nda slutliga rapporter om de r�tta-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">de resultaten av sina m�tningar. Rapporterna, som ska visa m�tresultaten f�r<br/>varje timme p� dygnet, ska s�ndas enligt f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. M�tresultaten i uttagspunkten s�nds till<br/>a) ber�rd elanv�ndare,<br/>b) den som levererat el i uttagspunkten.<br/>2. M�tresultatet avseende den samlade f�rbrukningen inom schablon-</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ber�kningsomr�de eller inom ledningsn�t som omfattas av n�tkoncession f�r<br/>linje (region- och stamn�t) uppdelat per elleverant�r och balansansvarig<br/>s�nds i ber�rda delar till</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">a) den elleverant�r som levererat el i uttagspunkterna,<br/>b) den som �r balansansvarig f�r leverans av el i uttagspunkterna.<br/>3. M�tresultaten i gr�nspunkten s�nds till n�tkoncessionshavare f�r det</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">angr�nsande n�tet.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. M�tresultaten i inmatningspunkt s�nds till den elproducent som matat</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">in el i inmatningspunkt.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. M�tresultatet avseende den samlade inmatade produktionen uppdelat</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">per elproducent och balansansvarig s�nds i ber�rda delar till</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">a) den som matat in el i inmatningspunkterna,<br/>b) den som �r balansansvarig f�r produktion av el i inmatningspunkterna.<br/>6. M�tresultatet avseende den samlade f�rbrukningen respektive den sam-</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lade produktionen per balansansvarig s�nds i ber�rda delar till</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">a) Aff�rsverket svenska kraftn�t,<br/>b) den som �r balansansvarig.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2006:481.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2006:333.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:855</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:855</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">Till Aff�rsverket svenska kraftn�t ska ocks� rapporter s�ndas som visar<br/>1. m�tresultaten f�r varje timme p� dygnet av det samlade fl�det i gr�ns-</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">punkten, och</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. m�tresultatet i varje inmatningspunkt d�r el matas in fr�n en produk-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">tionsanl�ggning som �r godk�nd enligt 2 kap. 5 � lagen (2003:113) om<br/>elcertifikat eller som har r�tt till tilldelning av ursprungsgarantier enligt<br/>lagen (2010:601) om ursprungsgarantier f�r el.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�reskrifter om s�rskild m�tning, ber�kning och rapportering av viss</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">elproduktion finns i f�rordningen (2003:120) om elcertifikat och i f�rord-<br/>ningen (2010:853) om ursprungsgarantier f�r el.</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20"> Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1999:716) om m�tning,
ber�kning och rapportering av �verf�rd el;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Regeringen f�reskriver att 7 och 9 �� f�rordningen (1999:716) om m�t-

ning, ber�kning och rapportering av �verf�rd el ska ha f�ljande lydelse.

7 �

1

Styrelsen f�r ackreditering och teknisk kontroll meddelar f�reskrifter

om krav p� och kontroll av m�tutrustning och ut�var tillsyn �ver efterlevna-
den av s�dana f�reskrifter i enlighet med vad som f�ljer av lagen
(1992:1514) om m�ttenheter, m�tningar och m�tdon.

9 �

2

Innehavare av n�tkoncession ska s�nda slutliga rapporter om de r�tta-

de resultaten av sina m�tningar. Rapporterna, som ska visa m�tresultaten f�r
varje timme p� dygnet, ska s�ndas enligt f�ljande.

1. M�tresultaten i uttagspunkten s�nds till
a) ber�rd elanv�ndare,
b) den som levererat el i uttagspunkten.
2. M�tresultatet avseende den samlade f�rbrukningen inom schablon-

ber�kningsomr�de eller inom ledningsn�t som omfattas av n�tkoncession f�r
linje (region- och stamn�t) uppdelat per elleverant�r och balansansvarig
s�nds i ber�rda delar till

a) den elleverant�r som levererat el i uttagspunkterna,
b) den som �r balansansvarig f�r leverans av el i uttagspunkterna.
3. M�tresultaten i gr�nspunkten s�nds till n�tkoncessionshavare f�r det

angr�nsande n�tet.

4. M�tresultaten i inmatningspunkt s�nds till den elproducent som matat

in el i inmatningspunkt.

5. M�tresultatet avseende den samlade inmatade produktionen uppdelat

per elproducent och balansansvarig s�nds i ber�rda delar till

a) den som matat in el i inmatningspunkterna,
b) den som �r balansansvarig f�r produktion av el i inmatningspunkterna.
6. M�tresultatet avseende den samlade f�rbrukningen respektive den sam-

lade produktionen per balansansvarig s�nds i ber�rda delar till

a) Aff�rsverket svenska kraftn�t,
b) den som �r balansansvarig.

1 Senaste lydelse 2006:481.

2 Senaste lydelse 2006:333.

SFS 2010:855

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:855

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

Till Aff�rsverket svenska kraftn�t ska ocks� rapporter s�ndas som visar
1. m�tresultaten f�r varje timme p� dygnet av det samlade fl�det i gr�ns-

punkten, och

2. m�tresultatet i varje inmatningspunkt d�r el matas in fr�n en produk-

tionsanl�ggning som �r godk�nd enligt 2 kap. 5 � lagen (2003:113) om
elcertifikat eller som har r�tt till tilldelning av ursprungsgarantier enligt
lagen (2010:601) om ursprungsgarantier f�r el.

F�reskrifter om s�rskild m�tning, ber�kning och rapportering av viss

elproduktion finns i f�rordningen (2003:120) om elcertifikat och i f�rord-
ningen (2010:853) om ursprungsgarantier f�r el.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 december 2010.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

;