SFS 2010:856 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

100856.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § och 6 kap. 17 § arbets-

miljölagen (1977:1160)

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

3

Vid tillämpning av 2�4 och 7�9 kap. ska med arbetstagare likställas

1. den som genomgår utbildning, med undantag för barn i förskolan och

elever i fritidshemmet,

2. den som under vård i anstalt utför anvisat arbete,
3. den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och

annan som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring eller som deltar i frivillig ut-
bildning för verksamhet inom totalförsvaret.

De som avses i första stycket 1 och 2 ska likställas med arbetstagare även

vid tillämpning av 5 kap. 1 och 3 §§. I fråga om dem som genomgår utbild-
ning finns dessutom särskilda bestämmelser i 6 kap. 6 a, 8, 15, 17 och 18 §§,
7 kap. 13 och 14 §§ samt 9 kap. 3 §.

I fall som avses i första och andra styckena ska det som i lagen sägs om ar-

betsgivare gälla den som driver den verksamhet i vilken arbetet utförs.

6 kap.

17 §

4

De som genomgår utbildning ska av huvudmannen för utbildningen

ges tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet på arbetsstället, om det är rim-
ligt med hänsyn till utbildningens art och utbildningsperiodens längd.

Omfattningen och utformningen av elevernas deltagande i skolans arbets-

miljöarbete ska anpassas efter deras ålder, mognad och förutsättningar i öv-
rigt när det gäller

1. elever i förskoleklass och i lägre årskurs än årskurs 7 i grundskolan,

specialskolan och i motsvarande utbildningar samt i sameskolan,

2. elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och motsvarande utbild-

ningar, och

3. elever i särskild utbildning för vuxna.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Lagen omtryckt 1991:677.

3 Senaste lydelse 2009:870.

4 Senaste lydelse 2009:870.

SFS 2010:856

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:856

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Elever i grundskolans årskurs 7�9, specialskolans årskurs 7�10 och gym-

nasieskolan samt motsvarande utbildningar företräds i arbetsmiljöarbetet av
elevskyddsombud.

De som genomgår eftergymnasial utbildning och annan utbildning för

vuxna än särskild utbildning för vuxna företräds i arbetsmiljöarbetet av stu-
derandeskyddsombud. Ett studerandeskyddsombud ska vara minst 18 år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för vuxenutbildning för utveck-

lingsstörda till utgången av juni 2012.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)