SFS 2010:856 Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

100856.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i arbetsmilj�lagen (1977:1160);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 3 � och 6 kap. 17 � arbets-</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">milj�lagen (1977:1160)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:481px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:479px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpning av 24 och 79 kap. ska med arbetstagare likst�llas</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den som genomg�r utbildning, med undantag f�r barn i f�rskolan och</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">elever i fritidshemmet,</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111">2. den som under v�rd i anstalt utf�r anvisat arbete,<br/>3. den som tj�nstg�r enligt lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt och</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">annan som fullg�r i lag f�reskriven tj�nstg�ring eller som deltar i frivillig ut-<br/>bildning f�r verksamhet inom totalf�rsvaret.</p> <p style="position:absolute;top:605px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">De som avses i f�rsta stycket 1 och 2 ska likst�llas med arbetstagare �ven</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">vid till�mpning av 5 kap. 1 och 3 ��. I fr�ga om dem som genomg�r utbild-<br/>ning finns dessutom s�rskilda best�mmelser i 6 kap. 6 a, 8, 15, 17 och 18 ��,<br/>7 kap. 13 och 14 �� samt 9 kap. 3 �.</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I fall som avses i f�rsta och andra styckena ska det som i lagen s�gs om ar-</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">betsgivare g�lla den som driver den verksamhet i vilken arbetet utf�rs.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:762px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">De som genomg�r utbildning ska av huvudmannen f�r utbildningen</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">ges tillf�lle att medverka i arbetsmilj�arbetet p� arbetsst�llet, om det �r rim-<br/>ligt med h�nsyn till utbildningens art och utbildningsperiodens l�ngd.</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Omfattningen och utformningen av elevernas deltagande i skolans arbets-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">milj�arbete ska anpassas efter deras �lder, mognad och f�ruts�ttningar i �v-<br/>rigt n�r det g�ller</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. elever i f�rskoleklass och i l�gre �rskurs �n �rskurs 7 i grundskolan,</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">specialskolan och i motsvarande utbildningar samt i sameskolan,</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. elever i grunds�rskolan, gymnasies�rskolan och motsvarande utbild-</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ningar, och</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. elever i s�rskild utbildning f�r vuxna.</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Lagen omtryckt 1991:677.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2009:870.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2009:870.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:856</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:856</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Elever i grundskolans �rskurs 79, specialskolans �rskurs 710 och gym-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">nasieskolan samt motsvarande utbildningar f�retr�ds i arbetsmilj�arbetet av<br/>elevskyddsombud.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">De som genomg�r eftergymnasial utbildning och annan utbildning f�r</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">vuxna �n s�rskild utbildning f�r vuxna f�retr�ds i arbetsmilj�arbetet av stu-<br/>derandeskyddsombud. Ett studerandeskyddsombud ska vara minst 18 �r.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r vuxenutbildning f�r utveck-</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">lingsst�rda till utg�ngen av juni 2012.</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">CRISTINA HUSMARK PEHRSSON</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft23">Karin Renman<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i arbetsmilj�lagen (1977:1160);

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 3 � och 6 kap. 17 � arbets-

milj�lagen (1977:1160)

2 ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

3 �

3

Vid till�mpning av 24 och 79 kap. ska med arbetstagare likst�llas

1. den som genomg�r utbildning, med undantag f�r barn i f�rskolan och

elever i fritidshemmet,

2. den som under v�rd i anstalt utf�r anvisat arbete,
3. den som tj�nstg�r enligt lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt och

annan som fullg�r i lag f�reskriven tj�nstg�ring eller som deltar i frivillig ut-
bildning f�r verksamhet inom totalf�rsvaret.

De som avses i f�rsta stycket 1 och 2 ska likst�llas med arbetstagare �ven

vid till�mpning av 5 kap. 1 och 3 ��. I fr�ga om dem som genomg�r utbild-
ning finns dessutom s�rskilda best�mmelser i 6 kap. 6 a, 8, 15, 17 och 18 ��,
7 kap. 13 och 14 �� samt 9 kap. 3 �.

I fall som avses i f�rsta och andra styckena ska det som i lagen s�gs om ar-

betsgivare g�lla den som driver den verksamhet i vilken arbetet utf�rs.

6 kap.

17 �

4

De som genomg�r utbildning ska av huvudmannen f�r utbildningen

ges tillf�lle att medverka i arbetsmilj�arbetet p� arbetsst�llet, om det �r rim-
ligt med h�nsyn till utbildningens art och utbildningsperiodens l�ngd.

Omfattningen och utformningen av elevernas deltagande i skolans arbets-

milj�arbete ska anpassas efter deras �lder, mognad och f�ruts�ttningar i �v-
rigt n�r det g�ller

1. elever i f�rskoleklass och i l�gre �rskurs �n �rskurs 7 i grundskolan,

specialskolan och i motsvarande utbildningar samt i sameskolan,

2. elever i grunds�rskolan, gymnasies�rskolan och motsvarande utbild-

ningar, och

3. elever i s�rskild utbildning f�r vuxna.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Lagen omtryckt 1991:677.

3 Senaste lydelse 2009:870.

4 Senaste lydelse 2009:870.

SFS 2010:856

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:856

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

Elever i grundskolans �rskurs 79, specialskolans �rskurs 710 och gym-

nasieskolan samt motsvarande utbildningar f�retr�ds i arbetsmilj�arbetet av
elevskyddsombud.

De som genomg�r eftergymnasial utbildning och annan utbildning f�r

vuxna �n s�rskild utbildning f�r vuxna f�retr�ds i arbetsmilj�arbetet av stu-
derandeskyddsombud. Ett studerandeskyddsombud ska vara minst 18 �r.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r vuxenutbildning f�r utveck-

lingsst�rda till utg�ngen av juni 2012.

P� regeringens v�gnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;