SFS 2010:857 Lag om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

100857.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arbetsrättslig beredskapslag
(1987:1262);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § arbetsrättslig beredskapslag

(1987:1262) ska ha följande lydelse.

6 §

2

När denna lag ska tillämpas, gäller inte lagen (1974:981) om arbets-

tagares rätt till ledighet för utbildning, lagen (1979:1184) om rätt till ledighet
för vissa föreningsuppdrag i skolan och lagen (1986:163) om rätt till ledighet
för utbildning i svenska för invandrare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Senaste lydelse 1991:1115.

SFS 2010:857

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010