SFS 2010:858 Lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

100858.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (2010:197) om

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare ska ha följande lydelse.

7 §

Etableringsplanen ska utformas tillsammans med den nyanlände och i

samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisa-
tioner.

Planen ska omfatta högst 24 månader och minst innehålla
1. utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för

den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800),

2. samhällsorientering, och
3. aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i

arbetslivet.

1. Denna lag träder i kraft den 2 december 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande till utgången av juni 2012.
3. Svenskundervisning för invandrare ska även anses omfatta mot-

svarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100).

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

SFS 2010:858

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010