SFS 2010:859 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

100859.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:620) om
belastningsregister;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1998:620) om belast-

ningsregister ska ha följande lydelse.

9 §

2

En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga upp-

gifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran lämnas ut
utan avgift en gång per kalenderår.

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett

begränsat utdrag ur registret

1. för att kunna ta till vara sin rätt i ett främmande land eller få tillstånd att

resa in, bosätta sig eller arbeta där,

2. enligt bestämmelser i skollagen (2010:800),
3. enligt bestämmelser i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
4. enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal

vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn, eller

5. enligt bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal

som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.

Regeringen, eller i fråga om andra stycket punkterna 1�3 den myndighet

regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant
utdrag ska innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig och undertecknad

av den sökande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Senaste lydelse 2010:481.

SFS 2010:859

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010