SFS 2010:860 Lag om ändring i bibliotekslagen (1996:1596)

100860.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bibliotekslagen (1996:1596);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § bibliotekslagen (1996:1596)2

ska ha följande lydelse.

5 §

I 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om skol-

bibliotek.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Lagen omtryckt 1998:1249.

SFS 2010:860

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;