SFS 2010:861 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

100861.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 5 och 6 §§ samt 3 kap. 14 §

diskrimineringslagen (2008:567) ska ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller

annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera
något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker
till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likstäl-
las med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen
eller uppdraget.

Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall en utbildningsanordnare ge-

nom skäliga åtgärder i fråga om lokalernas tillgänglighet och användbarhet
kan se till att en person med funktionshinder, som söker eller har antagits till
utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller till utbildning som kan
leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda
vissa examina, kommer i en jämförbar situation med personer utan sådant
funktionshinder.

6 §

Förbudet i 5 § hindrar inte

1. åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvin-

nor och män vid tillträde till annan utbildning än sådan som avses i skollagen
(2010:800),

2. tillämpning av bestämmelser som tar hänsyn till ålder i fråga om utbild-

ning i förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan,
specialskolan eller fritidshemmet, eller sådan pedagogisk verksamhet som
avses i 25 kap. skollagen, eller

3. särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de

medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Förbudet hindrar inte heller att en folkhögskola eller ett studieförbund

vidtar åtgärder som är ett led i strävanden att främja lika rättigheter och möj-
ligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

SFS 2010:861

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:861

3 kap.

14 §

En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verk-

samhet enligt skollagen (2010:800), utbildning enligt högskolelagen
(1992:1434) eller utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska inom ramen för denna
verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter
och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till
verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Närmare föreskrifter om utbildningsanordnarens skyldigheter finns i

15 och 16 §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kommunal vuxenutbildning,

vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invand-
rare till utgången av juni 2012.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)