SFS 2010:862 Lag om ändring i föräldrabalken

100862.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i f�r�ldrabalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 16 kap. 11 � f�r�ldrabalken2 ska ha</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>16 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r en omyndig p� grund av arv eller testamente har f�tt pengar till</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ett v�rde �verstigande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allm�n<br/>f�rs�kring eller med villkor om s�rskild �verf�rmyndarkontroll, ska den som<br/>ombes�rjer utbetalningen fr�n d�dsboet f�r den omyndiges r�kning s�tta in<br/>medlen hos bank eller kreditmarknadsf�retag, med uppgift om att medlen<br/>inte f�r tas ut utan �verf�rmyndarens tillst�nd.</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank eller kreditmarknads-</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�retag ska �ven g�lla</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�rs�kringsgivare vid utbetalning av f�rs�kringsbelopp som den omyn-</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">dige har r�tt till,</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen (1993:931) om indivi-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">duellt pensionssparande,</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ers�ttning enligt brotts-</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">skadelagen (1978:413),</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. huvudman vid utbetalning av skadest�nd enligt 6 kap. 12 � skollagen</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2010:800), och</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. myndighet som betalar ut ers�ttning med anledning av skadest�nds-</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">anspr�k mot staten.</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om betalningen avser en periodisk f�rm�n, g�ller skyldigheten att betala</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">till bank eller kreditmarknadsf�retag endast n�r den f�rsta utbetalningen<br/>g�rs.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r utbetalning enligt f�rsta eller andra stycket g�rs, ska den som ombe-</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">s�rjer utbetalningen genast g�ra anm�lan till f�rmyndaren och �verf�rmyn-<br/>daren. En s�dan anm�lan ska ocks� g�ras om en omyndig p� grund av arv<br/>eller testamente har f�tt v�rdehandlingar till ett v�rde som �verstiger i f�rsta<br/>stycket n�mnt belopp eller med villkor om att v�rdehandlingarna ska st�<br/>under s�rskild �verf�rmyndarkontroll.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Balken omtryckt 1995:974.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2008:910.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:862</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:862</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i f�rstafj�rde styckena g�ller inte vid utbetalning av</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">medel som den omyndige f�r f�rvalta sj�lv. Andrafj�rde styckena g�ller<br/>inte heller om utbetalning g�rs fr�n f�rs�kring som har tagits inom ramen f�r<br/>en r�relse.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i denna paragraf g�ller ocks� vid betalning eller ut-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">givande av v�rdehandlingar till n�gon f�r vilken det har f�rordnats god man<br/>med uppgift att f�rvalta egendom eller f�r vilken det har f�rordnats f�rval-<br/>tare.</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.<br/>2. N�r det g�ller huvudmans utbetalning av skadest�nd som h�nf�r sig till</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning f�r utvecklingsst�rda och<br/>svenskundervisning f�r invandrare g�ller 16 kap. 11 � i dess �ldre lydelse till<br/>utg�ngen av juni 2012.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Magnus Medin<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i f�r�ldrabalken;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 16 kap. 11 � f�r�ldrabalken2 ska ha

f�ljande lydelse.

16 kap.

11 �

3

N�r en omyndig p� grund av arv eller testamente har f�tt pengar till

ett v�rde �verstigande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allm�n
f�rs�kring eller med villkor om s�rskild �verf�rmyndarkontroll, ska den som
ombes�rjer utbetalningen fr�n d�dsboet f�r den omyndiges r�kning s�tta in
medlen hos bank eller kreditmarknadsf�retag, med uppgift om att medlen
inte f�r tas ut utan �verf�rmyndarens tillst�nd.

Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank eller kreditmarknads-

f�retag ska �ven g�lla

1. f�rs�kringsgivare vid utbetalning av f�rs�kringsbelopp som den omyn-

dige har r�tt till,

2. pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen (1993:931) om indivi-

duellt pensionssparande,

3. Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ers�ttning enligt brotts-

skadelagen (1978:413),

4. huvudman vid utbetalning av skadest�nd enligt 6 kap. 12 � skollagen

(2010:800), och

5. myndighet som betalar ut ers�ttning med anledning av skadest�nds-

anspr�k mot staten.

Om betalningen avser en periodisk f�rm�n, g�ller skyldigheten att betala

till bank eller kreditmarknadsf�retag endast n�r den f�rsta utbetalningen
g�rs.

N�r utbetalning enligt f�rsta eller andra stycket g�rs, ska den som ombe-

s�rjer utbetalningen genast g�ra anm�lan till f�rmyndaren och �verf�rmyn-
daren. En s�dan anm�lan ska ocks� g�ras om en omyndig p� grund av arv
eller testamente har f�tt v�rdehandlingar till ett v�rde som �verstiger i f�rsta
stycket n�mnt belopp eller med villkor om att v�rdehandlingarna ska st�
under s�rskild �verf�rmyndarkontroll.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Balken omtryckt 1995:974.

3 Senaste lydelse 2008:910.

SFS 2010:862

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:862

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

Best�mmelserna i f�rstafj�rde styckena g�ller inte vid utbetalning av

medel som den omyndige f�r f�rvalta sj�lv. Andrafj�rde styckena g�ller
inte heller om utbetalning g�rs fr�n f�rs�kring som har tagits inom ramen f�r
en r�relse.

Best�mmelserna i denna paragraf g�ller ocks� vid betalning eller ut-

givande av v�rdehandlingar till n�gon f�r vilken det har f�rordnats god man
med uppgift att f�rvalta egendom eller f�r vilken det har f�rordnats f�rval-
tare.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.
2. N�r det g�ller huvudmans utbetalning av skadest�nd som h�nf�r sig till

kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning f�r utvecklingsst�rda och
svenskundervisning f�r invandrare g�ller 16 kap. 11 � i dess �ldre lydelse till
utg�ngen av juni 2012.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

;