SFS 2010:863 Lag om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare

100863.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1986:163) om r�tt till ledighet <br/>f�r svenskundervisning f�r invandrare;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att rubriken till lagen (1986:163) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">r�tt till ledighet f�r svenskundervisning f�r invandrare</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft13">2 samt 1 och 3 �� ska</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag om r�tt till ledighet f�r utbildning i svenska f�r invandrare</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">En arbetstagare, som har antagits till utbildning i svenska f�r invand-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">rare enligt 22 kap. skollagen (2010:800), har r�tt att vara ledig fr�n sin an-<br/>st�llning f�r att delta i undervisningen enligt best�mmelserna i denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Tid under vilken en arbetstagare �r ledig enligt denna lag r�knas som ar-</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">betad tid vid till�mpning av andra f�rfattningar.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:630px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Har �verenskommelse tr�ffats om utbildning i svenska f�r invandrare</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">p� arbetstid vid ett s�dant samr�d som avses i 22 kap. 9 � skollagen<br/>(2010:800), har en arbetstagare som vill delta i utbildningen r�tt till den le-<br/>dighet som beh�vs f�r att g�ra detta.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Tr�ffas inte �verenskommelse enligt f�rsta stycket, har en arbetstagare</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">r�tt till ledighet f�r att delta i utbildning i svenska f�r invandrare dels i form<br/>av hel ledighet i samband med heltidsstudier, dels i form av f�rkortning av<br/>arbetstiden till h�lften av den f�r arbetsplatsen normala arbetstiden i sam-<br/>band med deltidsstudier. En arbetstagare vars arbetstid �r mindre �n h�lften<br/>av den f�r arbetsplatsen normala arbetstiden har dock r�tt till hel ledighet i<br/>samband med deltidsstudier.</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">R�tt till ledighet i den omfattning som f�ljer av andra stycket har �ven en</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">arbetstagare som deltar i utbildningen p� tid som inte �r arbetstagarens ar-<br/>betstid. I ett s�dant fall ska vid f�rkortning av arbetstiden hela ledigheten<br/>f�rl�ggas antingen till arbetsdagens b�rjan eller slut i enlighet med arbetsta-<br/>garens �nskem�l.</p> <p style="position:absolute;top:933px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2012.</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1112.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 1991:1112.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 1991:1112.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:863</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:863</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">CRISTINA HUSMARK PEHRSSON</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft23">Karin Renman<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1986:163) om r�tt till ledighet
f�r svenskundervisning f�r invandrare;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att rubriken till lagen (1986:163) om

r�tt till ledighet f�r svenskundervisning f�r invandrare

2 samt 1 och 3 �� ska

ha f�ljande lydelse.

Lag om r�tt till ledighet f�r utbildning i svenska f�r invandrare

1 �

3

En arbetstagare, som har antagits till utbildning i svenska f�r invand-

rare enligt 22 kap. skollagen (2010:800), har r�tt att vara ledig fr�n sin an-
st�llning f�r att delta i undervisningen enligt best�mmelserna i denna lag.

Tid under vilken en arbetstagare �r ledig enligt denna lag r�knas som ar-

betad tid vid till�mpning av andra f�rfattningar.

3 �

4

Har �verenskommelse tr�ffats om utbildning i svenska f�r invandrare

p� arbetstid vid ett s�dant samr�d som avses i 22 kap. 9 � skollagen
(2010:800), har en arbetstagare som vill delta i utbildningen r�tt till den le-
dighet som beh�vs f�r att g�ra detta.

Tr�ffas inte �verenskommelse enligt f�rsta stycket, har en arbetstagare

r�tt till ledighet f�r att delta i utbildning i svenska f�r invandrare dels i form
av hel ledighet i samband med heltidsstudier, dels i form av f�rkortning av
arbetstiden till h�lften av den f�r arbetsplatsen normala arbetstiden i sam-
band med deltidsstudier. En arbetstagare vars arbetstid �r mindre �n h�lften
av den f�r arbetsplatsen normala arbetstiden har dock r�tt till hel ledighet i
samband med deltidsstudier.

R�tt till ledighet i den omfattning som f�ljer av andra stycket har �ven en

arbetstagare som deltar i utbildningen p� tid som inte �r arbetstagarens ar-
betstid. I ett s�dant fall ska vid f�rkortning av arbetstiden hela ledigheten
f�rl�ggas antingen till arbetsdagens b�rjan eller slut i enlighet med arbetsta-
garens �nskem�l.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2012.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1112.

3 Senaste lydelse 1991:1112.

4 Senaste lydelse 1991:1112.

SFS 2010:863

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:863

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

P� regeringens v�gnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;