SFS 2010:863 Lag om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare

100863.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet
för svenskundervisning för invandrare;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1986:163) om

rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare

2 samt 1 och 3 §§ ska

ha följande lydelse.

Lag om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

1 §

3

En arbetstagare, som har antagits till utbildning i svenska för invand-

rare enligt 22 kap. skollagen (2010:800), har rätt att vara ledig från sin an-
ställning för att delta i undervisningen enligt bestämmelserna i denna lag.

Tid under vilken en arbetstagare är ledig enligt denna lag räknas som ar-

betad tid vid tillämpning av andra författningar.

3 §

4

Har överenskommelse träffats om utbildning i svenska för invandrare

på arbetstid vid ett sådant samråd som avses i 22 kap. 9 § skollagen
(2010:800), har en arbetstagare som vill delta i utbildningen rätt till den le-
dighet som behövs för att göra detta.

Träffas inte överenskommelse enligt första stycket, har en arbetstagare

rätt till ledighet för att delta i utbildning i svenska för invandrare dels i form
av hel ledighet i samband med heltidsstudier, dels i form av förkortning av
arbetstiden till hälften av den för arbetsplatsen normala arbetstiden i sam-
band med deltidsstudier. En arbetstagare vars arbetstid är mindre än hälften
av den för arbetsplatsen normala arbetstiden har dock rätt till hel ledighet i
samband med deltidsstudier.

Rätt till ledighet i den omfattning som följer av andra stycket har även en

arbetstagare som deltar i utbildningen på tid som inte är arbetstagarens ar-
betstid. I ett sådant fall ska vid förkortning av arbetstiden hela ledigheten
förläggas antingen till arbetsdagens början eller slut i enlighet med arbetsta-
garens önskemål.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1112.

3 Senaste lydelse 1991:1112.

4 Senaste lydelse 1991:1112.

SFS 2010:863

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:863

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)