SFS 2010:865 Lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

100865.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 17 §§ samt rubriken närmast

före 17 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, natio-

nella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minori-
tetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om
vissa skyldigheter inom förskola, sådan pedagogisk verksamhet som avses i
25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för
förskola och äldreomsorg. Lagen innehåller också bestämmelser om uppfölj-
ning av tillämpningen av lagen.

Finska, meänkieli och samiska i förskola, viss annan pedagogisk
verksamhet och äldreomsorg

17 §

När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskola

eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800)
som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola, ska kommunen erbjuda
barn vars vårdnadshavare begär det plats i sådan verksamhet där hela eller
delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

SFS 2010:865

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;