SFS 2010:866 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

100866.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen <br/>(2009:400);</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om offentlighets- och sekretess-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2009:400)</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att rubriken n�rmast efter 23 kap. 1 � ska utg�,<br/><i>dels </i>att 23 kap. 13 och 5 ��, 33 kap. 1 � och 36 kap. 4 � samt rubrikerna</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">n�rmast f�re 23 kap. 13 och 5 �� ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 25 kap. 13 a �, samt n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 23 kap. 1 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>23 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Utbildningsverksamhet m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:622px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>F�rskola och viss annan pedagogisk verksamhet</i></p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:648px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Sekretess g�ller i f�rskola och s�dan pedagogisk verksamhet som avses</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i st�llet f�r<br/>f�rskola f�r uppgift om en enskilds personliga f�rh�llanden, om det inte st�r<br/>klart att uppgiften kan r�jas utan att den enskilde eller n�gon n�rst�ende till<br/>denne lider men.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>F�rskoleklass, grundskola, grunds�rskola, specialskola, sameskola, <br/>gymnasieskola och gymnasies�rskola</i></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Sekretess g�ller i f�rskoleklassen, grundskolan, grunds�rskolan, special-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">skolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasies�rskolan f�r uppgift om en<br/>enskilds personliga f�rh�llanden i s�dan elevh�lsa som avser psykologisk,<br/>psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte st�r klart att uppgiften<br/>kan r�jas utan att den enskilde eller n�gon n�rst�ende till denne lider men.</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Sekretess g�ller p� det omr�de som anges i f�rsta stycket dels i s�rskild</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">elevst�djande verksamhet i �vrigt f�r uppgift om en enskilds personliga f�r-<br/>h�llanden, dels f�r uppgift som h�nf�r sig till �rende om tillr�ttaf�rande av<br/>en elev eller om skiljande av en elev fr�n vidare studier. Sekretessen g�ller<br/>dock endast om det kan antas att den enskilde eller n�gon n�rst�ende till<br/>denne lider men om uppgiften r�js. Sekretessen g�ller inte beslut i �rende.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:866</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:866</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Sekretess g�ller p� det omr�de som anges i f�rsta stycket i andra fall �n</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">som avses i f�rsta och andra styckena f�r uppgift om en enskilds identitet,<br/>adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga f�rh�llanden,<br/>om det av s�rskild anledning kan antas att den enskilde eller n�gon n�r-<br/>st�ende till denne lider men om uppgiften r�js.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Fritidshem och viss annan pedagogisk verksamhet</i></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Sekretess g�ller i fritidshem och s�dan pedagogisk verksamhet som</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som erbjuds i st�llet f�r fritidshem f�r<br/>uppgift om en enskilds personliga f�rh�llanden i s�dan s�rskild elev-<br/>st�djande verksamhet som avser psykologisk, psykosocial eller special-<br/>pedagogisk insats, om det inte st�r klart att uppgiften kan r�jas utan att den<br/>enskilde eller n�gon n�rst�ende till denne lider men.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Sekretess g�ller i �vrigt p� det omr�de som anges i f�rsta stycket f�r</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">annan uppgift om en enskilds personliga f�rh�llanden, om det kan antas att<br/>den enskilde eller n�gon n�rst�ende till denne lider men om uppgiften r�js.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Annan utbildningsverksamhet</i></p> <p style="position:absolute;top:557px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:557px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Sekretess g�ller i annan utbildningsverksamhet �n s�dan som anges i</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">13 �� f�r uppgift som h�nf�r sig till psykologisk unders�kning eller<br/>behandling och f�r uppgift om en enskilds personliga f�rh�llanden hos psy-<br/>kolog, kurator eller hos studie- och yrkesv�gledningen, om det inte st�r klart<br/>att uppgiften kan r�jas utan att den enskilde eller n�gon n�rst�ende till denne<br/>lider men. Sekretess g�ller i elevv�rdande verksamhet i �vrigt inom arbets-<br/>marknadsutbildningen, den kommunala vuxenutbildningen, den s�rskilda<br/>utbildningen f�r vuxna, utbildningen i svenska f�r invandrare och folkh�g-<br/>skolan f�r uppgift om en enskilds personliga f�rh�llanden, om det kan antas<br/>att den enskilde eller n�gon n�rst�ende till denne lider men om uppgiften<br/>r�js.</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Sekretess g�ller i annan utbildningsverksamhet �n s�dan som anges i 13 ��</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">i annat fall �n som avses i f�rsta stycket och hos Verket f�r h�gskoleservice<br/>i verksamhet som avser bitr�de vid antagning av studenter f�r uppgift om en<br/>enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds person-<br/>liga f�rh�llanden, om det av s�rskild anledning kan antas att den enskilde eller<br/>n�gon n�rst�ende till denne lider men om uppgiften r�js.</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.</p> <p style="position:absolute;top:902px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>25 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:928px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>13 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:928px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">Sekretessen enligt 1 � hindrar inte att en uppgift om en enskild l�m-</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">nas fr�n s�dan elevh�lsa som avser medicinsk insats till annan elevh�lsa eller<br/>s�rskild elevst�djande verksamhet i �vrigt inom samma myndighet, om det<br/>kr�vs att uppgiften l�mnas f�r att en elev ska f� n�dv�ndigt st�d.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:866</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>33 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Sekretess g�ller f�r uppgift om en enskilds personliga eller ekono-</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">miska f�rh�llanden, om det kan antas att den enskilde eller n�gon n�rst�ende<br/>till denne lider skada eller men om uppgiften r�js och uppgiften f�rekommer<br/>hos</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Diskrimineringsombudsmannen i �rende enligt diskrimineringslagen</p> <p style="position:absolute;top:282px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">(2008:567) samt i annat �rende som r�r r�dgivning �t en enskild,</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">2. N�mnden mot diskriminering i �rende enligt diskrimineringslagen, eller<br/>3. Statens skolinspektion i �rende enligt 6 kap. skollagen (2010:800).<br/>F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst tjugo �r.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>36 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:406px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:406px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Sekretess g�ller hos domstol f�r uppgift om en enskilds personliga</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">eller ekonomiska f�rh�llanden, om det kan antas att den enskilde eller n�gon<br/>n�rst�ende till denne lider avsev�rd skada eller betydande men om uppgiften<br/>r�js och uppgiften f�rekommer i</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">1. m�l om kollektivavtal, och<br/>2. m�l om till�mpningen av<br/> lagen (1976:580) om medbest�mmande i arbetslivet,<br/> lagen (1982:80) om anst�llningsskydd,<br/> 6 kap. 712 �� skollagen (2010:800),<br/> 3133 �� lagen (1994:260) om offentlig anst�llning,<br/> 411 �� lagen (1994:261) om fullmaktsanst�llning,<br/> 37 �� lagen (2002:293) om f�rbud mot diskriminering av deltids-</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">arbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegr�nsad anst�llning, eller</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33"> 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567).<br/>F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst tjugo �r.</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft33">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r kommunal vuxenutbildning,</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">vuxenutbildning f�r utvecklingsst�rda och svenskundervisning f�r invand-<br/>rare till utg�ngen av juni 2012.</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft33">Eva Lenberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att rubriken n�rmast efter 23 kap. 1 � ska utg�,
dels att 23 kap. 13 och 5 ��, 33 kap. 1 � och 36 kap. 4 � samt rubrikerna

n�rmast f�re 23 kap. 13 och 5 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 25 kap. 13 a �, samt n�rmast

f�re 23 kap. 1 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

23 kap.

Utbildningsverksamhet m.m.

F�rskola och viss annan pedagogisk verksamhet

1 �

Sekretess g�ller i f�rskola och s�dan pedagogisk verksamhet som avses

i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i st�llet f�r
f�rskola f�r uppgift om en enskilds personliga f�rh�llanden, om det inte st�r
klart att uppgiften kan r�jas utan att den enskilde eller n�gon n�rst�ende till
denne lider men.

F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.

F�rskoleklass, grundskola, grunds�rskola, specialskola, sameskola,
gymnasieskola och gymnasies�rskola

2 �

Sekretess g�ller i f�rskoleklassen, grundskolan, grunds�rskolan, special-

skolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasies�rskolan f�r uppgift om en
enskilds personliga f�rh�llanden i s�dan elevh�lsa som avser psykologisk,
psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte st�r klart att uppgiften
kan r�jas utan att den enskilde eller n�gon n�rst�ende till denne lider men.

Sekretess g�ller p� det omr�de som anges i f�rsta stycket dels i s�rskild

elevst�djande verksamhet i �vrigt f�r uppgift om en enskilds personliga f�r-
h�llanden, dels f�r uppgift som h�nf�r sig till �rende om tillr�ttaf�rande av
en elev eller om skiljande av en elev fr�n vidare studier. Sekretessen g�ller
dock endast om det kan antas att den enskilde eller n�gon n�rst�ende till
denne lider men om uppgiften r�js. Sekretessen g�ller inte beslut i �rende.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

SFS 2010:866

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:866

Sekretess g�ller p� det omr�de som anges i f�rsta stycket i andra fall �n

som avses i f�rsta och andra styckena f�r uppgift om en enskilds identitet,
adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga f�rh�llanden,
om det av s�rskild anledning kan antas att den enskilde eller n�gon n�r-
st�ende till denne lider men om uppgiften r�js.

F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.

Fritidshem och viss annan pedagogisk verksamhet

3 �

Sekretess g�ller i fritidshem och s�dan pedagogisk verksamhet som

avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som erbjuds i st�llet f�r fritidshem f�r
uppgift om en enskilds personliga f�rh�llanden i s�dan s�rskild elev-
st�djande verksamhet som avser psykologisk, psykosocial eller special-
pedagogisk insats, om det inte st�r klart att uppgiften kan r�jas utan att den
enskilde eller n�gon n�rst�ende till denne lider men.

Sekretess g�ller i �vrigt p� det omr�de som anges i f�rsta stycket f�r

annan uppgift om en enskilds personliga f�rh�llanden, om det kan antas att
den enskilde eller n�gon n�rst�ende till denne lider men om uppgiften r�js.

F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.

Annan utbildningsverksamhet

5 �

Sekretess g�ller i annan utbildningsverksamhet �n s�dan som anges i

13 �� f�r uppgift som h�nf�r sig till psykologisk unders�kning eller
behandling och f�r uppgift om en enskilds personliga f�rh�llanden hos psy-
kolog, kurator eller hos studie- och yrkesv�gledningen, om det inte st�r klart
att uppgiften kan r�jas utan att den enskilde eller n�gon n�rst�ende till denne
lider men. Sekretess g�ller i elevv�rdande verksamhet i �vrigt inom arbets-
marknadsutbildningen, den kommunala vuxenutbildningen, den s�rskilda
utbildningen f�r vuxna, utbildningen i svenska f�r invandrare och folkh�g-
skolan f�r uppgift om en enskilds personliga f�rh�llanden, om det kan antas
att den enskilde eller n�gon n�rst�ende till denne lider men om uppgiften
r�js.

Sekretess g�ller i annan utbildningsverksamhet �n s�dan som anges i 13 ��

i annat fall �n som avses i f�rsta stycket och hos Verket f�r h�gskoleservice
i verksamhet som avser bitr�de vid antagning av studenter f�r uppgift om en
enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds person-
liga f�rh�llanden, om det av s�rskild anledning kan antas att den enskilde eller
n�gon n�rst�ende till denne lider men om uppgiften r�js.

F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.

25 kap.

13 a �

Sekretessen enligt 1 � hindrar inte att en uppgift om en enskild l�m-

nas fr�n s�dan elevh�lsa som avser medicinsk insats till annan elevh�lsa eller
s�rskild elevst�djande verksamhet i �vrigt inom samma myndighet, om det
kr�vs att uppgiften l�mnas f�r att en elev ska f� n�dv�ndigt st�d.

background image

3

SFS 2010:866

33 kap.

1 �

Sekretess g�ller f�r uppgift om en enskilds personliga eller ekono-

miska f�rh�llanden, om det kan antas att den enskilde eller n�gon n�rst�ende
till denne lider skada eller men om uppgiften r�js och uppgiften f�rekommer
hos

1. Diskrimineringsombudsmannen i �rende enligt diskrimineringslagen

(2008:567) samt i annat �rende som r�r r�dgivning �t en enskild,

2. N�mnden mot diskriminering i �rende enligt diskrimineringslagen, eller
3. Statens skolinspektion i �rende enligt 6 kap. skollagen (2010:800).
F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst tjugo �r.

36 kap.

4 �

Sekretess g�ller hos domstol f�r uppgift om en enskilds personliga

eller ekonomiska f�rh�llanden, om det kan antas att den enskilde eller n�gon
n�rst�ende till denne lider avsev�rd skada eller betydande men om uppgiften
r�js och uppgiften f�rekommer i

1. m�l om kollektivavtal, och
2. m�l om till�mpningen av
 lagen (1976:580) om medbest�mmande i arbetslivet,
 lagen (1982:80) om anst�llningsskydd,
 6 kap. 712 �� skollagen (2010:800),
 3133 �� lagen (1994:260) om offentlig anst�llning,
 411 �� lagen (1994:261) om fullmaktsanst�llning,
 37 �� lagen (2002:293) om f�rbud mot diskriminering av deltids-

arbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegr�nsad anst�llning, eller

 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567).
F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst tjugo �r.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r kommunal vuxenutbildning,

vuxenutbildning f�r utvecklingsst�rda och svenskundervisning f�r invand-
rare till utg�ngen av juni 2012.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;