SFS 2010:867 Lag om ändring i riksdagsordningen

100867.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i riksdagsordningen;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om riksdagsordningen2</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att rubriken Regeringens skyldighet att informera riksdagen om sin</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">syn p� kommissionens f�rslag f�re 10 kap. 2 � ska utg�,</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 7 kap. 3 och 8 ��, 10 kap. 6 och 8 �� och till�ggsbest�mmelserna</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">4.6.9, 4.6.11, 5.12.1 och 8.16.1 ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny till�ggsbest�mmelse 5.13.2 av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">4.6.9</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Socialutskottet ska bereda �renden om</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. omsorger om barn och ungdom i den m�n �rendena inte tillh�r ett annat</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utskotts beredning,</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">2. omsorg om �ldre och handikappade,<br/>3. �tg�rder mot missbruk och andra socialtj�nstfr�gor,<br/>4. alkoholpolitiska �tg�rder,<br/>5. h�lso- och sjukv�rd samt<br/>6. sociala �renden i �vrigt.<br/>�renden om anslag inom utgiftsomr�de 9 H�lsov�rd, sjukv�rd och social</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">omsorg bereds av socialutskottet.</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">4.6.11</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">Utbildningsutskottet ska bereda �renden om</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. skolv�sendet, vissa s�rskilda utbildningsformer och annan pedagogisk</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">2. h�gre utbildning och forskning samt<br/>3. studiest�d.<br/>�renden om anslag inom utgiftsomr�dena 15 Studiest�d och 16 Utbild-</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ning och universitetsforskning bereds av utbildningsutskottet.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:KU39, rskr. 2009/10:333.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Riksdagsordningen omtryckt 2007:726.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:867</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:867</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">5.12.1</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft22">3</p> <p style="position:absolute;top:219px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">Statsutgifterna ska h�nf�ras till f�ljande utgiftsomr�den: 1 Rikets styrelse,<br/>2 Samh�llsekonomi och finansf�rvaltning, 3 Skatt, tull och exekution,<br/>4 R�ttsv�sendet, 5 Internationell samverkan, 6 F�rsvar och samh�llets kris-<br/>beredskap, 7 Internationellt bist�nd, 8 Migration, 9 H�lsov�rd, sjukv�rd och<br/>social omsorg, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11 Eko-<br/>nomisk trygghet vid �lderdom, 12 Ekonomisk trygghet f�r familjer och barn,<br/>13 Integration och j�mst�lldhet, 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, 15 Studie-<br/>st�d, 16 Utbildning och universitetsforskning, 17 Kultur, medier, tros-<br/>samfund och fritid, 18 Samh�llsplanering, bostadsf�rs�rjning, byggande<br/>samt konsumentpolitik, 19 Regional tillv�xt, 20 Allm�n milj�- och natur-<br/>v�rd, 21 Energi, 22 Kommunikationer, 23 Areella n�ringar, landsbygd och<br/>livsmedel, 24 </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft20">N�ringsliv, 25 </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft20">Allm�nna bidrag till kommuner,</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">26 Statsskuldsr�ntor m.m. och 27 Avgiften till Europeiska unionen.</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut i fr�ga om vilka �ndam�l och verksamheter som ska innefattas i ett</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">utgiftsomr�de fattas i samband med beslut med anledning av den ekono-<br/>miska v�rpropositionen.</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">5.13.2</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">I 10 kap. 6 och 8 �� finns best�mmelser om riksdagsskrivelser till institu-<br/>tioner inom Europeiska unionen.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid val som avser tv� eller flera personer f�r valberedningen l�gga</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">fram en gemensam lista. Listan ska inneh�lla namn p� s� m�nga personer<br/>som valet avser och ska godk�nnas av alla ledam�ter som har deltagit i val-<br/>beredningens sammantr�de eller av alla utom en. </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Talmannen ska framst�lla f�rslag om godk�nnande av den gemensamma</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">listan och, vid bifall, f�rklara de p� listan upptagna personerna valda. Val<br/>med slutna sedlar ska dock f�rr�ttas, om det beg�rs av minst s� m�nga riks-<br/>dagsledam�ter som motsvarar den kvot som man f�r, om samtliga r�stber�t-<br/>tigade ledam�ters antal delas med det antal personer som valet avser, �kat<br/>med 1. Om kvoten �r ett brutet tal, ska den avrundas till n�rmaste h�gre hela<br/>tal. Detta val ska �ga rum vid ett f�ljande sammantr�de.</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det f�reskrivs att en innehavare av ett visst uppdrag ska v�ljas f�r sig,</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">ska valet f�rr�ttas med acklamation. Om n�gon ledamot beg�r det, ska valet<br/>dock f�rr�ttas med slutna sedlar. Om det organ eller den grupp som berett<br/>valet har lagt fram ett enh�lligt f�rslag, ska valet med slutna sedlar �ga rum<br/>f�rst vid ett f�ljande sammantr�de.</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Om inte riksdagen f�reskriver annat, ska vid val som avser tv� eller</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">flera personer ocks� suppleanter utses till minst samma antal som de ordina-<br/>rie ledam�terna. Vad som �r f�reskrivet om valet av dessa till�mpas �ven p�<br/>suppleanterna.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2009:1575.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:867</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Sedan riksdagen har f�rr�ttat val till ett organ och d�rvid utsett supplean-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">ter, f�r den besluta om en f�r�ndring av antalet suppleanter i organet, s�<br/>l�nge det inte underskrider antalet ordinarie ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Utan att antalet suppleanter i utskottet eller i EU-n�mnden ut�kas f�r</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">ers�ttare som har kallats till tj�nstg�ring utses till suppleant i ett utskott eller<br/>i EU-n�mnden om den lediga riksdagsledamoten tillh�r utskottet eller n�mn-<br/>den. D� till�mpas det f�rfarande som anges i 12 � f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">8.16.1</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">Riksdagen fastst�ller stadgar f�r Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och<br/>v�ljer tolv ledam�ter i stiftelsens styrelse i enlighet med 3 � i stiftelsens stad-<br/>gar (RFS 1988:1).</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Stiftelsen ska �rligen l�mna en redog�relse f�r sin verksamhet till riks-</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">dagen.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">4</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Riksdagen ska pr�va om ett utkast till en lagstiftningsakt strider mot</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">subsidiaritetsprincipen.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Kammaren ska med till�mpning av 4 kap. 1 och 7 �� f�r pr�vning h�nvisa</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">ett utkast till ber�rt utskott enligt best�mmelserna i 4 kap. 46 �� med tillh�-<br/>rande till�ggsbest�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid utskottets pr�vning �r 4 kap. 8 � till�mplig. Regeringen ska inom tv�</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">veckor fr�n den dag d� utskottet beg�r det informera om sin bed�mning av<br/>till�mpningen av subsidiaritetsprincipen i det aktuella utkastet.</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om utskottet anser att utkastet strider mot subsidiaritetsprincipen ska ut-</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">skottet avge ett utl�tande till kammaren med f�rslag om att riksdagen ska<br/>avge ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, r�dets och kommission-<br/>ens ordf�rande. Utskottet ska ocks� avge ett utl�tande till kammaren om<br/>minst fem ledam�ter av utskottet beg�r det. I annat fall ska utskottet anm�la<br/>genom protokollsutdrag till kammaren att utkastet inte strider mot subsidia-<br/>ritetsprincipen.</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">Vid utskottets beslut om utl�tande �r 4 kap. 15 och 16 �� till�mpliga.<br/>Kammaren beslutar om utl�tandet med till�mpning av reglerna i 4 kap.</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">10 �, 5 kap. 1, 37 och 10 �� med tillh�rande till�ggsbest�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett beslut om ett motiverat yttrande ska meddelas Europaparlamentets, r�-</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">dets och kommissionens ordf�rande genom en riksdagsskrivelse.</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Konstitutionsutskottet ska f�lja till�mpningen av subsidiaritetsprincipen</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">och en g�ng om �ret meddela kammaren sina iakttagelser.</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:916px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">5</p> <p style="position:absolute;top:918px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Riksdagen ska godk�nna eller avsl� ett initiativ fr�n Europeiska r�det</p> <p style="position:absolute;top:935px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">att besluta om ett bemyndigande f�r r�det att �ndra beslutsordningen p� ett<br/>visst omr�de eller i ett visst fall fr�n enh�llighet till kvalificerad majoritet el-<br/>ler fr�n ett s�rskilt lagstiftningsf�rfarande till det ordinarie lagstiftningsf�r-<br/>farandet. Riksdagen ska ocks� godk�nna eller avsl� ett f�rslag fr�n Europe-</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">4 Senaste lydelse 2009:1332.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">5 Senaste lydelse 2009:1332.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:867</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42">iska kommissionen att ange vilka aspekter av familjer�tten som har gr�ns-<br/>�verskridande f�ljder och som kan bli f�rem�l f�r lagstiftningsakter som<br/>antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsf�rfarandet.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Kammaren ska med till�mpning av 4 kap. 1 och 7 �� h�nvisa ett initiativ</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42">till ber�rt utskott enligt best�mmelserna i 4 kap. 46 �� med tillh�rande till-<br/>l�ggsbest�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid utskottets behandling �r 4 kap. 8 � till�mplig. Utskotten ska inh�mta</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">beh�vliga upplysningar fr�n regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Utskottet ska redovisa sitt f�rslag till beslut i ett utl�tande till kammaren.</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid beslutet om utl�tandet �r 4 kap. 15 och 16 �� till�mpliga.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Kammaren beslutar om utl�tandet med till�mpning av reglerna i 4 kap.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">10 �, 5 kap. 1, 37 och 10 �� med tillh�rande till�ggsbest�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett beslut om avslag av ett initiativ eller ett f�rslag ska meddelas Europe-</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42">iska r�dets ordf�rande respektive kommissionens och r�dets ordf�rande<br/>genom en riksdagsskrivelse.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40"> Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011 i fr�ga om till�ggsbest�mmelserna</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">4.6.9 och 4.6.11 och i �vrigt den 1 augusti 2010.</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft42">TOBIAS BILLSTR�M<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i riksdagsordningen;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om riksdagsordningen2

dels att rubriken Regeringens skyldighet att informera riksdagen om sin

syn p� kommissionens f�rslag f�re 10 kap. 2 � ska utg�,

dels att 7 kap. 3 och 8 ��, 10 kap. 6 och 8 �� och till�ggsbest�mmelserna

4.6.9, 4.6.11, 5.12.1 och 8.16.1 ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras en ny till�ggsbest�mmelse 5.13.2 av f�ljande

lydelse.

4 kap.

4.6.9

Socialutskottet ska bereda �renden om

1. omsorger om barn och ungdom i den m�n �rendena inte tillh�r ett annat

utskotts beredning,

2. omsorg om �ldre och handikappade,
3. �tg�rder mot missbruk och andra socialtj�nstfr�gor,
4. alkoholpolitiska �tg�rder,
5. h�lso- och sjukv�rd samt
6. sociala �renden i �vrigt.
�renden om anslag inom utgiftsomr�de 9 H�lsov�rd, sjukv�rd och social

omsorg bereds av socialutskottet.

4.6.11

Utbildningsutskottet ska bereda �renden om

1. skolv�sendet, vissa s�rskilda utbildningsformer och annan pedagogisk

verksamhet,

2. h�gre utbildning och forskning samt
3. studiest�d.
�renden om anslag inom utgiftsomr�dena 15 Studiest�d och 16 Utbild-

ning och universitetsforskning bereds av utbildningsutskottet.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:KU39, rskr. 2009/10:333.

2 Riksdagsordningen omtryckt 2007:726.

SFS 2010:867

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:867

5 kap.

5.12.1

3

Statsutgifterna ska h�nf�ras till f�ljande utgiftsomr�den: 1 Rikets styrelse,
2 Samh�llsekonomi och finansf�rvaltning, 3 Skatt, tull och exekution,
4 R�ttsv�sendet, 5 Internationell samverkan, 6 F�rsvar och samh�llets kris-
beredskap, 7 Internationellt bist�nd, 8 Migration, 9 H�lsov�rd, sjukv�rd och
social omsorg, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11 Eko-
nomisk trygghet vid �lderdom, 12 Ekonomisk trygghet f�r familjer och barn,
13 Integration och j�mst�lldhet, 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, 15 Studie-
st�d, 16 Utbildning och universitetsforskning, 17 Kultur, medier, tros-
samfund och fritid, 18 Samh�llsplanering, bostadsf�rs�rjning, byggande
samt konsumentpolitik, 19 Regional tillv�xt, 20 Allm�n milj�- och natur-
v�rd, 21 Energi, 22 Kommunikationer, 23 Areella n�ringar, landsbygd och
livsmedel, 24

N�ringsliv, 25

Allm�nna bidrag till kommuner,

26 Statsskuldsr�ntor m.m. och 27 Avgiften till Europeiska unionen.

Beslut i fr�ga om vilka �ndam�l och verksamheter som ska innefattas i ett

utgiftsomr�de fattas i samband med beslut med anledning av den ekono-
miska v�rpropositionen.

5.13.2

I 10 kap. 6 och 8 �� finns best�mmelser om riksdagsskrivelser till institu-
tioner inom Europeiska unionen.

7 kap.

3 �

Vid val som avser tv� eller flera personer f�r valberedningen l�gga

fram en gemensam lista. Listan ska inneh�lla namn p� s� m�nga personer
som valet avser och ska godk�nnas av alla ledam�ter som har deltagit i val-
beredningens sammantr�de eller av alla utom en.

Talmannen ska framst�lla f�rslag om godk�nnande av den gemensamma

listan och, vid bifall, f�rklara de p� listan upptagna personerna valda. Val
med slutna sedlar ska dock f�rr�ttas, om det beg�rs av minst s� m�nga riks-
dagsledam�ter som motsvarar den kvot som man f�r, om samtliga r�stber�t-
tigade ledam�ters antal delas med det antal personer som valet avser, �kat
med 1. Om kvoten �r ett brutet tal, ska den avrundas till n�rmaste h�gre hela
tal. Detta val ska �ga rum vid ett f�ljande sammantr�de.

Om det f�reskrivs att en innehavare av ett visst uppdrag ska v�ljas f�r sig,

ska valet f�rr�ttas med acklamation. Om n�gon ledamot beg�r det, ska valet
dock f�rr�ttas med slutna sedlar. Om det organ eller den grupp som berett
valet har lagt fram ett enh�lligt f�rslag, ska valet med slutna sedlar �ga rum
f�rst vid ett f�ljande sammantr�de.

8 �

Om inte riksdagen f�reskriver annat, ska vid val som avser tv� eller

flera personer ocks� suppleanter utses till minst samma antal som de ordina-
rie ledam�terna. Vad som �r f�reskrivet om valet av dessa till�mpas �ven p�
suppleanterna.

3 Senaste lydelse 2009:1575.

background image

3

SFS 2010:867

Sedan riksdagen har f�rr�ttat val till ett organ och d�rvid utsett supplean-

ter, f�r den besluta om en f�r�ndring av antalet suppleanter i organet, s�
l�nge det inte underskrider antalet ordinarie ledam�ter.

Utan att antalet suppleanter i utskottet eller i EU-n�mnden ut�kas f�r

ers�ttare som har kallats till tj�nstg�ring utses till suppleant i ett utskott eller
i EU-n�mnden om den lediga riksdagsledamoten tillh�r utskottet eller n�mn-
den. D� till�mpas det f�rfarande som anges i 12 � f�rsta stycket.

8 kap.

8.16.1

Riksdagen fastst�ller stadgar f�r Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och
v�ljer tolv ledam�ter i stiftelsens styrelse i enlighet med 3 � i stiftelsens stad-
gar (RFS 1988:1).

Stiftelsen ska �rligen l�mna en redog�relse f�r sin verksamhet till riks-

dagen.

10 kap.

6 �

4

Riksdagen ska pr�va om ett utkast till en lagstiftningsakt strider mot

subsidiaritetsprincipen.

Kammaren ska med till�mpning av 4 kap. 1 och 7 �� f�r pr�vning h�nvisa

ett utkast till ber�rt utskott enligt best�mmelserna i 4 kap. 46 �� med tillh�-
rande till�ggsbest�mmelser.

Vid utskottets pr�vning �r 4 kap. 8 � till�mplig. Regeringen ska inom tv�

veckor fr�n den dag d� utskottet beg�r det informera om sin bed�mning av
till�mpningen av subsidiaritetsprincipen i det aktuella utkastet.

Om utskottet anser att utkastet strider mot subsidiaritetsprincipen ska ut-

skottet avge ett utl�tande till kammaren med f�rslag om att riksdagen ska
avge ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, r�dets och kommission-
ens ordf�rande. Utskottet ska ocks� avge ett utl�tande till kammaren om
minst fem ledam�ter av utskottet beg�r det. I annat fall ska utskottet anm�la
genom protokollsutdrag till kammaren att utkastet inte strider mot subsidia-
ritetsprincipen.

Vid utskottets beslut om utl�tande �r 4 kap. 15 och 16 �� till�mpliga.
Kammaren beslutar om utl�tandet med till�mpning av reglerna i 4 kap.

10 �, 5 kap. 1, 37 och 10 �� med tillh�rande till�ggsbest�mmelser.

Ett beslut om ett motiverat yttrande ska meddelas Europaparlamentets, r�-

dets och kommissionens ordf�rande genom en riksdagsskrivelse.

Konstitutionsutskottet ska f�lja till�mpningen av subsidiaritetsprincipen

och en g�ng om �ret meddela kammaren sina iakttagelser.

8 �

5

Riksdagen ska godk�nna eller avsl� ett initiativ fr�n Europeiska r�det

att besluta om ett bemyndigande f�r r�det att �ndra beslutsordningen p� ett
visst omr�de eller i ett visst fall fr�n enh�llighet till kvalificerad majoritet el-
ler fr�n ett s�rskilt lagstiftningsf�rfarande till det ordinarie lagstiftningsf�r-
farandet. Riksdagen ska ocks� godk�nna eller avsl� ett f�rslag fr�n Europe-

4 Senaste lydelse 2009:1332.

5 Senaste lydelse 2009:1332.

background image

4

SFS 2010:867

iska kommissionen att ange vilka aspekter av familjer�tten som har gr�ns-
�verskridande f�ljder och som kan bli f�rem�l f�r lagstiftningsakter som
antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsf�rfarandet.

Kammaren ska med till�mpning av 4 kap. 1 och 7 �� h�nvisa ett initiativ

till ber�rt utskott enligt best�mmelserna i 4 kap. 46 �� med tillh�rande till-
l�ggsbest�mmelser.

Vid utskottets behandling �r 4 kap. 8 � till�mplig. Utskotten ska inh�mta

beh�vliga upplysningar fr�n regeringen.

Utskottet ska redovisa sitt f�rslag till beslut i ett utl�tande till kammaren.

Vid beslutet om utl�tandet �r 4 kap. 15 och 16 �� till�mpliga.

Kammaren beslutar om utl�tandet med till�mpning av reglerna i 4 kap.

10 �, 5 kap. 1, 37 och 10 �� med tillh�rande till�ggsbest�mmelser.

Ett beslut om avslag av ett initiativ eller ett f�rslag ska meddelas Europe-

iska r�dets ordf�rande respektive kommissionens och r�dets ordf�rande
genom en riksdagsskrivelse.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011 i fr�ga om till�ggsbest�mmelserna

4.6.9 och 4.6.11 och i �vrigt den 1 augusti 2010.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)

;