SFS 2010:867 Lag om ändring i riksdagsordningen

100867.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i riksdagsordningen;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen2

dels att rubriken ⬝Regeringens skyldighet att informera riksdagen om sin

syn på kommissionens förslag⬝ före 10 kap. 2 § ska utgå,

dels att 7 kap. 3 och 8 §§, 10 kap. 6 och 8 §§ och tilläggsbestämmelserna

4.6.9, 4.6.11, 5.12.1 och 8.16.1 ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny tilläggsbestämmelse 5.13.2 av följande

lydelse.

4 kap.

4.6.9

Socialutskottet ska bereda ärenden om

1. omsorger om barn och ungdom i den mån ärendena inte tillhör ett annat

utskotts beredning,

2. omsorg om äldre och handikappade,
3. åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor,
4. alkoholpolitiska åtgärder,
5. hälso- och sjukvård samt
6. sociala ärenden i övrigt.
�renden om anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social

omsorg bereds av socialutskottet.

4.6.11

Utbildningsutskottet ska bereda ärenden om

1. skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk

verksamhet,

2. högre utbildning och forskning samt
3. studiestöd.
�renden om anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbild-

ning och universitetsforskning bereds av utbildningsutskottet.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:KU39, rskr. 2009/10:333.

2 Riksdagsordningen omtryckt 2007:726.

SFS 2010:867

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:867

5 kap.

5.12.1

3

Statsutgifterna ska hänföras till följande utgiftsområden: 1 Rikets styrelse,
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, 3 Skatt, tull och exekution,
4 Rättsväsendet, 5 Internationell samverkan, 6 Försvar och samhällets kris-
beredskap, 7 Internationellt bistånd, 8 Migration, 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11 Eko-
nomisk trygghet vid ålderdom, 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn,
13 Integration och jämställdhet, 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, 15 Studie-
stöd, 16 Utbildning och universitetsforskning, 17 Kultur, medier, tros-
samfund och fritid, 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik, 19 Regional tillväxt, 20 Allmän miljö- och natur-
vård, 21 Energi, 22 Kommunikationer, 23 Areella näringar, landsbygd och
livsmedel, 24

Näringsliv, 25

Allmänna bidrag till kommuner,

26 Statsskuldsräntor m.m. och 27 Avgiften till Europeiska unionen.

Beslut i fråga om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett

utgiftsområde fattas i samband med beslut med anledning av den ekono-
miska vårpropositionen.

5.13.2

I 10 kap. 6 och 8 §§ finns bestämmelser om riksdagsskrivelser till institu-
tioner inom Europeiska unionen.

7 kap.

3 §

Vid val som avser två eller flera personer får valberedningen lägga

fram en gemensam lista. Listan ska innehålla namn på så många personer
som valet avser och ska godkännas av alla ledamöter som har deltagit i val-
beredningens sammanträde eller av alla utom en.

Talmannen ska framställa förslag om godkännande av den gemensamma

listan och, vid bifall, förklara de på listan upptagna personerna valda. Val
med slutna sedlar ska dock förrättas, om det begärs av minst så många riks-
dagsledamöter som motsvarar den kvot som man får, om samtliga röstberät-
tigade ledamöters antal delas med det antal personer som valet avser, ökat
med 1. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela
tal. Detta val ska äga rum vid ett följande sammanträde.

Om det föreskrivs att en innehavare av ett visst uppdrag ska väljas för sig,

ska valet förrättas med acklamation. Om någon ledamot begär det, ska valet
dock förrättas med slutna sedlar. Om det organ eller den grupp som berett
valet har lagt fram ett enhälligt förslag, ska valet med slutna sedlar äga rum
först vid ett följande sammanträde.

8 §

Om inte riksdagen föreskriver annat, ska vid val som avser två eller

flera personer också suppleanter utses till minst samma antal som de ordina-
rie ledamöterna. Vad som är föreskrivet om valet av dessa tillämpas även på
suppleanterna.

3 Senaste lydelse 2009:1575.

background image

3

SFS 2010:867

Sedan riksdagen har förrättat val till ett organ och därvid utsett supplean-

ter, får den besluta om en förändring av antalet suppleanter i organet, så
länge det inte underskrider antalet ordinarie ledamöter.

Utan att antalet suppleanter i utskottet eller i EU-nämnden utökas får

ersättare som har kallats till tjänstgöring utses till suppleant i ett utskott eller
i EU-nämnden om den lediga riksdagsledamoten tillhör utskottet eller nämn-
den. Då tillämpas det förfarande som anges i 12 § första stycket.

8 kap.

8.16.1

Riksdagen fastställer stadgar för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och
väljer tolv ledamöter i stiftelsens styrelse i enlighet med 3 § i stiftelsens stad-
gar (RFS 1988:1).

Stiftelsen ska årligen lämna en redogörelse för sin verksamhet till riks-

dagen.

10 kap.

6 §

4

Riksdagen ska pröva om ett utkast till en lagstiftningsakt strider mot

subsidiaritetsprincipen.

Kammaren ska med tillämpning av 4 kap. 1 och 7 §§ för prövning hänvisa

ett utkast till berört utskott enligt bestämmelserna i 4 kap. 4�6 §§ med tillhö-
rande tilläggsbestämmelser.

Vid utskottets prövning är 4 kap. 8 § tillämplig. Regeringen ska inom två

veckor från den dag då utskottet begär det informera om sin bedömning av
tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i det aktuella utkastet.

Om utskottet anser att utkastet strider mot subsidiaritetsprincipen ska ut-

skottet avge ett utlåtande till kammaren med förslag om att riksdagen ska
avge ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommission-
ens ordförande. Utskottet ska också avge ett utlåtande till kammaren om
minst fem ledamöter av utskottet begär det. I annat fall ska utskottet anmäla
genom protokollsutdrag till kammaren att utkastet inte strider mot subsidia-
ritetsprincipen.

Vid utskottets beslut om utlåtande är 4 kap. 15 och 16 §§ tillämpliga.
Kammaren beslutar om utlåtandet med tillämpning av reglerna i 4 kap.

10 §, 5 kap. 1, 3�7 och 10 §§ med tillhörande tilläggsbestämmelser.

Ett beslut om ett motiverat yttrande ska meddelas Europaparlamentets, rå-

dets och kommissionens ordförande genom en riksdagsskrivelse.

Konstitutionsutskottet ska följa tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

och en gång om året meddela kammaren sina iakttagelser.

8 §

5

Riksdagen ska godkänna eller avslå ett initiativ från Europeiska rådet

att besluta om ett bemyndigande för rådet att ändra beslutsordningen på ett
visst område eller i ett visst fall från enhällighet till kvalificerad majoritet el-
ler från ett särskilt lagstiftningsförfarande till det ordinarie lagstiftningsför-
farandet. Riksdagen ska också godkänna eller avslå ett förslag från Europe-

4 Senaste lydelse 2009:1332.

5 Senaste lydelse 2009:1332.

background image

4

SFS 2010:867

iska kommissionen att ange vilka aspekter av familjerätten som har gräns-
överskridande följder och som kan bli föremål för lagstiftningsakter som
antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Kammaren ska med tillämpning av 4 kap. 1 och 7 §§ hänvisa ett initiativ

till berört utskott enligt bestämmelserna i 4 kap. 4�6 §§ med tillhörande till-
läggsbestämmelser.

Vid utskottets behandling är 4 kap. 8 § tillämplig. Utskotten ska inhämta

behövliga upplysningar från regeringen.

Utskottet ska redovisa sitt förslag till beslut i ett utlåtande till kammaren.

Vid beslutet om utlåtandet är 4 kap. 15 och 16 §§ tillämpliga.

Kammaren beslutar om utlåtandet med tillämpning av reglerna i 4 kap.

10 §, 5 kap. 1, 3�7 och 10 §§ med tillhörande tilläggsbestämmelser.

Ett beslut om avslag av ett initiativ eller ett förslag ska meddelas Europe-

iska rådets ordförande respektive kommissionens och rådets ordförande
genom en riksdagsskrivelse.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011 i fråga om tilläggsbestämmelserna

4.6.9 och 4.6.11 och i övrigt den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)