SFS 2010:869 Lag om ändring i semesterlagen (1977:480)

100869.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i semesterlagen (1977:480);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 b § semesterlagen (1977:480)

ska ha följande lydelse.

17 b §

2

Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller

1. ledighet med anledning av risk för överförande av smitta,
a) om arbetstagaren är berättigad till ersättning enligt lagen (1989:225)

om ersättning till smittbärare, och

b) om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar,
2. ledighet enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för

närståendevård, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 45 dagar,

3. ledighet för utbildning som till väsentlig del avser fackliga eller med

facklig verksamhet sammanhängande frågor eller för ersättningsberättigande
teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF), om frånvaron under
intjänandeåret inte överstiger 180 dagar och ledigheten inte ger rätt till
semesterlön enligt någon annan lag,

4. ledighet på grund av grundutbildning om högst 60

dagar eller

repetitionsutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om
frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 60 dagar, eller

5. ledighet enligt lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i

svenska för invandrare.

I en frånvaroperiod enligt första stycket räknas in även dagar när arbets-

tagaren inte skulle ha utfört arbete.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Senaste lydelse 2009:1439.

SFS 2010:869

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010