SFS 2010:870 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

100870.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 7 §, 13 kap. 26 och 27 §§

och 15 kap. 5 § samt rubriken närmast före 12 kap. 7 § socialförsäkrings-
balken ska ha följande lydelse.

12 kap.

Förskola och viss annan pedagogisk verksamhet

7 §

En förälder som besöker barnets förskola eller sådan pedagogisk

verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800), som kompletterar
eller erbjuds i stället för förskola och som barnet deltar i har rätt till
föräldrapenning i samband med besöket.

13 kap.

26 §

En förälder till ett barn som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om

stöd och service till vissa funktionshindrade har även rätt till tillfällig för-
äldrapenning för kontaktdagar från barnets födelse till dess att det fyller
16 år. Detta gäller endast om föräldern avstår från förvärvsarbete i samband
med

1. deltagande i föräldrautbildning,
2. besök i barnets skola, eller
3. besök i barnets förskola eller fritidshem eller i sådan pedagogisk verk-

samhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) och som barnet deltar i.

27 §

En förälder till ett barn som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om

stöd och service till vissa funktionshindrade har rätt till tillfällig föräldra-
penning för vård av barnet från det att barnet fyllt 16 år till dess att det fyller
21 år. Rätt till tillfällig föräldrapenning föreligger dock endast om föräldern
behöver avstå från förvärvsarbete av skäl som anges i 16 § 1.

Om barnet efter att ha fyllt 21 år går i sådan skola som avses i 15 kap.

36 § eller 18 kap. 8 § skollagen (2010:800) har föräldern rätt till tillfällig
föräldrapenning för vård av barnet till och med vårterminen det år då barnet
fyller 23 år.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

SFS 2010:870

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:870

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

15 kap.

5 §

Förlängt barnbidrag lämnas med 1 050 kronor i månaden från och med

kvartalet efter den tid som anges i 4 § för ett barn som går i

1. grundskolan, sameskolan, eller internationell skola på grundskolenivå,

eller

2. grundsärskolan eller specialskolan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)