SFS 2010:871 Lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

100871.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2008:307) om kommunalt <br/>v�rdnadsbidrag;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2, 3, 8, 9 och 14 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2008:307) om kommunalt v�rdnadsbidrag ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Med f�rskola avses i denna lag f�rskola enligt skollagen (2010:800).</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">Med f�rskola j�mst�lls i denna lag pedagogisk omsorg som erbjuds i st�llet<br/>f�r f�rskola och s�dan omsorg som enligt 25 kap. 5 � skollagen erbjuds i<br/>st�llet f�r f�rskola.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:559px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommun f�r l�mna v�rdnadsbidrag f�r ett barn som har fyllt ett</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">men inte tre �r under f�ruts�ttning att barnet</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. �r folkbokf�rt i kommunen, och<br/>2. inte har en plats i f�rskola som avser heltid.<br/>V�rdnadsbidrag f�r dock tidigast l�mnas efter det att f�r�ldrapenning med</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">anledning av barnets f�delse enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allm�n<br/>f�rs�kring har l�mnats f�r sammanlagt 250 hela dagar, inklusive s�dan tid<br/>som avses i 4 kap. 9 a � n�mnda lag. D�rvid ska f�r�ldrapenningen ha<br/>l�mnats med belopp motsvarande f�r�lderns sjukpenning eller med belopp<br/>enligt grundniv�n.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid adoption ska tidpunkten d� f�r�ldern fick barnet i sin v�rd anses som</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">tidpunkten f�r barnets f�delse vid best�mmande av den �vre �ldersgr�ns p�<br/>tre �r som anges i f�rsta stycket. D�rvid f�r v�rdnadsbidrag l�mnas f�r h�gst<br/>tv� �r och f�r barn som inte har fyllt fem �r. Vad som nu sagts g�ller inte vid<br/>adoption av andra makens barn eller adoptivbarn eller av eget barn.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:844px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommun som har beslutat att inf�ra v�rdnadsbidrag f�r l�mna detta</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">b�de som helt v�rdnadsbidrag och som reducerat v�rdnadsbidrag.</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Helt v�rdnadsbidrag �r bidrag f�r ett barn som inte har plats i f�rskola.</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">Reducerat v�rdnadsbidrag �r bidrag f�r ett barn som har plats p� deltid i<br/>f�rskola.</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:950px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Helt v�rdnadsbidrag f�r per barn h�gst uppg� till 3 000 kronor per</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">kalenderm�nad.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2009:340.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2009:551.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:871</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:871</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Reducerat v�rdnadsbidrag f�r best�mmas till en eller flera niv�er d�r ni-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">v�n p� bidraget svarar mot ett visst antal timmar i f�rskola.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Helt respektive reducerat v�rdnadsbidrag f�r differentieras n�r v�rdnads-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">bidrag l�mnas f�r fler �n ett barn i samma hush�ll.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag inskr�nker inte de skyldigheter som en kommun har enligt</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">skollagen (2010:800). </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft24">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2008:307) om kommunalt
v�rdnadsbidrag;

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2, 3, 8, 9 och 14 �� lagen

(2008:307) om kommunalt v�rdnadsbidrag ska ha f�ljande lydelse.

2 �

2

Med f�rskola avses i denna lag f�rskola enligt skollagen (2010:800).

Med f�rskola j�mst�lls i denna lag pedagogisk omsorg som erbjuds i st�llet
f�r f�rskola och s�dan omsorg som enligt 25 kap. 5 � skollagen erbjuds i
st�llet f�r f�rskola.

3 �

3

En kommun f�r l�mna v�rdnadsbidrag f�r ett barn som har fyllt ett

men inte tre �r under f�ruts�ttning att barnet

1. �r folkbokf�rt i kommunen, och
2. inte har en plats i f�rskola som avser heltid.
V�rdnadsbidrag f�r dock tidigast l�mnas efter det att f�r�ldrapenning med

anledning av barnets f�delse enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allm�n
f�rs�kring har l�mnats f�r sammanlagt 250 hela dagar, inklusive s�dan tid
som avses i 4 kap. 9 a � n�mnda lag. D�rvid ska f�r�ldrapenningen ha
l�mnats med belopp motsvarande f�r�lderns sjukpenning eller med belopp
enligt grundniv�n.

Vid adoption ska tidpunkten d� f�r�ldern fick barnet i sin v�rd anses som

tidpunkten f�r barnets f�delse vid best�mmande av den �vre �ldersgr�ns p�
tre �r som anges i f�rsta stycket. D�rvid f�r v�rdnadsbidrag l�mnas f�r h�gst
tv� �r och f�r barn som inte har fyllt fem �r. Vad som nu sagts g�ller inte vid
adoption av andra makens barn eller adoptivbarn eller av eget barn.

8 �

En kommun som har beslutat att inf�ra v�rdnadsbidrag f�r l�mna detta

b�de som helt v�rdnadsbidrag och som reducerat v�rdnadsbidrag.

Helt v�rdnadsbidrag �r bidrag f�r ett barn som inte har plats i f�rskola.

Reducerat v�rdnadsbidrag �r bidrag f�r ett barn som har plats p� deltid i
f�rskola.

9 �

Helt v�rdnadsbidrag f�r per barn h�gst uppg� till 3 000 kronor per

kalenderm�nad.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Senaste lydelse 2009:340.

3 Senaste lydelse 2009:551.

SFS 2010:871

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:871

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

Reducerat v�rdnadsbidrag f�r best�mmas till en eller flera niv�er d�r ni-

v�n p� bidraget svarar mot ett visst antal timmar i f�rskola.

Helt respektive reducerat v�rdnadsbidrag f�r differentieras n�r v�rdnads-

bidrag l�mnas f�r fler �n ett barn i samma hush�ll.

14 �

Denna lag inskr�nker inte de skyldigheter som en kommun har enligt

skollagen (2010:800).

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;