SFS 2010:871 Lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

100871.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 3, 8, 9 och 14 §§ lagen

(2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag ska ha följande lydelse.

2 §

2

Med förskola avses i denna lag förskola enligt skollagen (2010:800).

Med förskola jämställs i denna lag pedagogisk omsorg som erbjuds i stället
för förskola och sådan omsorg som enligt 25 kap. 5 § skollagen erbjuds i
stället för förskola.

3 §

3

En kommun får lämna vårdnadsbidrag för ett barn som har fyllt ett

men inte tre år under förutsättning att barnet

1. är folkbokfört i kommunen, och
2. inte har en plats i förskola som avser heltid.
Vårdnadsbidrag får dock tidigast lämnas efter det att föräldrapenning med

anledning av barnets födelse enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän
försäkring har lämnats för sammanlagt 250 hela dagar, inklusive sådan tid
som avses i 4 kap. 9 a § nämnda lag. Därvid ska föräldrapenningen ha
lämnats med belopp motsvarande förälderns sjukpenning eller med belopp
enligt grundnivån.

Vid adoption ska tidpunkten då föräldern fick barnet i sin vård anses som

tidpunkten för barnets födelse vid bestämmande av den övre åldersgräns på
tre år som anges i första stycket. Därvid får vårdnadsbidrag lämnas för högst
två år och för barn som inte har fyllt fem år. Vad som nu sagts gäller inte vid
adoption av andra makens barn eller adoptivbarn eller av eget barn.

8 §

En kommun som har beslutat att införa vårdnadsbidrag får lämna detta

både som helt vårdnadsbidrag och som reducerat vårdnadsbidrag.

Helt vårdnadsbidrag är bidrag för ett barn som inte har plats i förskola.

Reducerat vårdnadsbidrag är bidrag för ett barn som har plats på deltid i
förskola.

9 §

Helt vårdnadsbidrag får per barn högst uppgå till 3 000 kronor per

kalendermånad.

1 Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.

2 Senaste lydelse 2009:340.

3 Senaste lydelse 2009:551.

SFS 2010:871

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:871

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Reducerat vårdnadsbidrag får bestämmas till en eller flera nivåer där ni-

vån på bidraget svarar mot ett visst antal timmar i förskola.

Helt respektive reducerat vårdnadsbidrag får differentieras när vårdnads-

bidrag lämnas för fler än ett barn i samma hushåll.

14 §

Denna lag inskränker inte de skyldigheter som en kommun har enligt

skollagen (2010:800).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)